АДВОКАТСКИ УСЛУГИАДВОКАТ КАНТОРА МЕДАРСКИ СОФИЯ

https://chrome.google.com/webstore/detail/client-for-google-analyti/eambnehgniboinbhhcncaggoedccddnp

АДВОКАТ МЕДАРСКИ

Стремежът ни е да бъдем Ваша сигурна юридическа опора, като обезпечим спокойствието Ви, че Вашите права и законни интереси са защитени.
ГРАЖДАНСКО ПРАВОПравни консултации по гражданско-правни въпроси;
Изготвяне на нотариални актове, пълномощни, удостоверения, покани и оказване на съдействие пред нотариус;
Консултации при сключването на различни видове сделки и 
изготвяне на договори;
Търговско право
Консултации в избора на подходяща правно
организационна форма за съответния бизнес на търговеца;
Учредяване и регистрация на търговски дружества и еднолични търговци;
Учредяване на холдингови дружества и консорциуми;
Регистрация на търговски представителства на български и чуждестранни фирми, и търговски организации;
Трудово право
Наследствено право 
 Адвокатска кантора  МЕДАРСКИ предлага консултации, изготвяне на документи и процесуално представителство при:


Административно право
Консултации по трудовоправни въпроси на дружества и граждани;
Сключване, изменение и прекратяване на трудови и граждански договори, изготвяне на длъжностни характеристики;
Изготвяне на документи, свързани с трудовото законодателство – документи по налагане на дисциплинарни наказания, уволнения, изплащане на обезщетения;
Възникване на наследствено-правни въпроси;
Определяне на наследствения дял, взависимост от начина на придобиване на имуществото от наследодателя.
Комплексно административно-правно обслужване на български и чуждестранни юридически лица и граждани;
Консултации и съдействие в производство по издаване на различни видове административни актове

Добре дошли! 

Адвокатска кантора  МЕДАРСКИ  предлага висококвалифицирано юридическо обслужване на български и чуждестранни граждани и юридически лица в следните области на правото: гражданско право, търговско право, вещно право, облигационно право, банково право, застрахователно право, трудово право, семейно право, наследствено право, административно право, данъчно право и наказателно право.Регистрация на фирми
 • Адвокатска кантора МЕДАРСКИ ще Ви консултира при избора на правно-организационната форма на фирмата, която искате да регистрирате (ЕТ, ООД, ЕООД и др.) и ще изготвим всички документи, необходими за регистрацията – договори, пълномощни, декларации и др., ще резервираме наименованието на бъдещия търговец и след внасяне на всички необходими такси, ще подадем заявлението, заедно с придружаващите го документи в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.
 • Адвокатска кантора МЕДАРСКИ Ви предлага юридическа консултация и подготовка на всички документи, необходими за вписване в Търговския регистър на промените в обстоятелствата на търговските дружества и извършване на следните услуги:
. Вещно право
 • Адвокатска кантора МЕДАРСКИ предлага пълен пакет юридически услуги, свързани с всички видове сделки с недвижими имоти на територията на Република България:
 • Консултации и правни съвети по сделки относно придобиване и разпореждане с недвижими имоти и движими вещи;
 • Проучване на вещно-правния статут на недвижими имоти;
 • Изготвяне на подробно правно становище и анализ на правото на собственост;
. Облигационно право
 • Консултации при сключване на договори в областта на гражданското, търговското и облигационното право;
 • Комплексно правно обслужване при изготвяне на различни видове договори и представителство при сключването им;
 • Изготвяне и съдействие при сключването на всички видове договори.


Семейно право
Адвокатска кантора  МЕДАРСКИ предлага консултации и процесуално представителство при:

 • Различни брачни искове и въпроси от семейно-правно естество;
 • Искове за развод по взаимно съгласие и по общия исков ред;
 • Вещноправни искове за собственост след развода;
 • Искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака;


Наказателно право
 • Правни консултации и процесуално представителство в областта на наказателното право;
 • Съдействие и правна защита при задържане от органите на до съдебното производство;
 • Оказване на правна помощ и защита при повдигнато обвинение за извършено престъпление;