Program
Nedeľa 5.2.2017


Pondelok, 6.2.2017 

08:30 Zahájenie registrácie 
        Hlavná budova Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
        Tr. A. Hlinku 1, prízemie - miestnosť P-6 

10:00 Zahájenie konferencie 
        Príhovor dekana FF UKF prof. PaedDr. B. Garaja, CSc. 

Sekcia 1 
10:10 Jamrichová E., Hájková P., Petr L., Hájek M.: Vplyv človeka na zmeny vegetácie a krajiny za posledných 7500 rokov v Západných Karpatoch a severnej časti panónskej nížiny 

10:30 Nerudová Z.: Klima versus mikroklima v závěru posledního glaciálu 

10:45 Pravcová I.: Antropogenní požárová aktivita evropských hor s příkladem zaniklé středověké vesnice Spindelbach v Krušných horách 

11:00 Przepióra P., Kalicki T., Frączek M., Chrabąszcz M., Podrzycki Ł.: Charcoals in alluvia of Kamionka River (Holy Cross Mountains, central Poland) as traces of natural and anthropogenic processes – case study 

11:15 Dreslerová G., Dresler P.: Bobr evropský (Castor fiber) jako zrcadlo změny krajiny? 

11:30 až 11:45 – občerstvenie

Sekcia 2 
11:50 Kolář J.: Archeologie jako historická ekologie? Cesta k lepší integraci humanitních a environmentálních věd? 

12:05 Dreslerová D., Kozáková R., Strouhalová B., Poništiak Š., Chuman T., Abraham V., Šefrna L.: Archeologicky nezachycené sídelní aktivity mladého pravěku doložené pylovým a sedimentárním záznamem 

12:20 Bumerl J.: Neolit jižních Čech v kontextu přírodního prostředí 

12:35 Parma D., Hajnalová M., Uhlířová H.: Sídelní síť a subsistenční strategie doby bronzové na příkladu regionu Vyškovské brány
 
12:50 Kalicki T., Frączek M., Wawrusiewicz A.: Results of on site and off site geoarchaeological studies at Grądy-Woniecko site in the Narew river valley (NE Poland) 

13:05 Trnková K., Hamerlík L., Kyška-Pipík R., Majer J., Thomková K., Šporka F., Bitušík P.: Paleolimnologická rekonštrukcia zmien prostredia v banskoštiavnickej banskej oblasti počas posledných 250 rokov: predbežné výsledky 

13:25 až 14:50 - prestávka na obed

Sekcia 3 
15:00 Kostrhun P., Vaníčková E.: Vítejte u neandertálců – pozvánka na interdisciplinární výstavu věnovanou adaptivním strategiím v období středního paleolitu 

15:15 Mlejnek O., Škrdla P.: Člověk a krajina v období mladého paleolitu na Moravě z hlediska studia sídelních strategií 

15:30 Frączek M., Kalicki T., Wawrusiewicz A., Sanko A. F.: Environment and traces of the Subneolithic hunter-gatherers community in upper and middle Biebrza Basin (NE Poland) - new results 

15:45 Beneš J., Naumov G., Komárková V., Majerovičová T., Vychronová M., Budilová K., Kovárník J.: Neolitický tell Vrbjanska Čuka (Makedonie): zpráva o environmenálně archeologickém výzkumu v kontextu krajiny Pelagonie 

16:00 Kočár P., Petr L., Chlup T., Kyncl T., Škrdlantová M., Kočárová R: První výsledky přírodovědných analýz výplní neolitické studny z Velimi (okr. Kolín) 

16:15 Kalicki T., Domboróczki L., Budek A., Kaczanowska M., Kłusakiewicz E., Kozłowski J. K.: Geoarchaeological context of archaeological site of LBK at Apc-Berekalja I in Zagyva river valley (northern Hungary) 

16:30 až 16:50 - občerstvenie 

Sekcia 4 
17:00 Odler M., Kmošek J.: Arzén náš každodenný? Používanie arzénu v starovekom Egypte a dosah na človeka a krajinu 

17:15 Vejrostová L., Lisá L., Novák J., Novák R., Bajer A.: Buried Holocene soils and their information value for the interpretation of ancient landscape; case study Vršce 

17:30 Bíšková J., Komoróczy B., Vlach M.: Římské krátkodobé tábory ve světle malakologie 

17:45 Hlavatá J., Varsik V.: Sídlisko autochtónnej panónskej populácie v Rusovciach. Prvé výsledky archeobotanických analýz

 Od 19:00 Konferenčný raut 
                Reštaurácia Furmanská Vináreň
                Adresa: Pri synagóge 1392/6
                            949 01 Nitra-Staré Mesto


Utorok 7.2.2017

09:00 Zahájenie druhého konferenčného dňa 

Sekcia 5 
9:10 Tamaškovič J., Eichert S., Hajnalová M., Beljak Pažinová N., Repka D.: „Hic sunt leones?“ Povodie rieky Moravy vo včasnom stredoveku 

9:25 Látková M., Hajnalová M., Bouby L., Eliáš (jun.) P., Mihályová J., Hlavatá J.: K otázke pôvodu a pestovania viniča na území Čiech, Moravy a Slovenska 

9:40 Lisá L., Peška M., Bajer A., Petr L., Lisý P.: What are the prospects for geoarchaeological interpretations of Medieval dwelling floors? Case study from Padovec, Brno 

9:55 Karlík P., Ulbrychová I., Šmejda L., Vaníček J., Čepková P., Müllerová-Jurasová V., Hejcman M.: Barvínek menší (Vinca minor) jako klíč k poznání historie středoevropské krajiny 

10:10 až 10:25 - občerstvenie 

Sekcia 6 
10:30 Kalicki T., Kusztal P., Frączek M., Przepióra P.: Traces of anthropogenic impact in alluvia and morphology of Czarna Konecka river valley (Polish Uplands) 

10:45 Chrabąszcz M., Kalicki T., Frączek M., Przepióra P.: Anthropogenic river pattern and sediments: case study from Wierna River valley (Holy Cross Mountains, Poland) 

11:00 Šmejda L., Horák J., Alexandrová J., Hejcman M.: Geochemické signály pohřebních areálů 

11:15 Ukončenie konferencie a rôzne oznámenia

Zoznam posterov:

Bernardová A., Houfková P.: Holocénní klimatické události zachycené v sedimentech Komořanského jezera

Bielichová Z., Labuda J.: Človek a zvieratá v stredovekých mestách – archeozoologické dáta z lokality Banská Štiavnica-Glanzenberg

Borzová Z.: Relikty hospodárskeho využitia krajiny v Kostolianskej kotline (masív Veľkého Lysca a Ploskej) z pohľadu  leteckého laserového skenovania

Doubek F., Válek P.: Bylanský objekt z Mochova

Gálová A., Jamrichová E.,  Hájková P., Frodlová J., Horsák M.: Vplyv človeka na vývoj vegetácie vápnitých slatín a ich okolia v Považskom Inovci

Gašpar A.: Niva a krajina Bielych Karpát v dobe popolnicových polí

Horák J., Janovský M.: Spatial analyses of medieval fields geochemistry reveals past land use management – preliminary results

Kalicki T., Mester Zs., Kozłowski J. K., Budek A., Dobos A., Frączek M.: Geoarchaeological context of Palaeolithic sites near Eger (northern Hungary)

Krčová D., Hajnalová M., Bielichová Z., Mihályiová J., Čejka T., Rajtár J.: Príspevok k poznaniu prírodného prostredia v Hurbanove v 2. stor. n.l.

Kuncová K., Pokorná A., Pokorný P.: Testing environmental signal of phytolith spectra produced by recent vegetation in Northern Sudan

Kyselý R., Dobeš M., Svoboda K., Hlaváč J.: Provrtané zvířecí zuby a lasturové artefakty z hrobu v Praze – Březiněvsi a review dekorativních artefaktů vyrobených z živočišných tkání z hrobů kultury se šňůrovou keramikou v České republice

Mihályiová J.,  Mitáš V.:Makrozvyšky pestovaných rastlín zo žiarových hrobov pilinskej a kyjatickej kultúry v Cinobani (okr. Poltár)

Nagy I., Barta P., Hajnalová M.: Nález monoxylu v Šamoríne

Novák J., Hájek M., Roleček J.: Původ Bělokarpatských luk z pohledu antrakologické analýzy

Parvoničová L.: Plant Economy and Land Use in Ancient Thrace during the First Millennium BC

Pokorný P., Hošek J., Juřičková L., Zahajská P., Prach J., Ložek V.: Bohatý les na počátku holocénu – lokalita Valča ve světle mezioborového paleoenvironmentálního výzkumu

Rosenberg R., Karlík P.: Příspěvek k diskuzi o odlesňování krajiny ve středověku

Sůvová Z.,  Peterková Hlouchová M.: Neobvyklý nález sov pálených a další zvířecí kosti z hrobky AS 91 (Abúsír, Egypt)

Šimunková K., Beljak Pažinová N.: Konzumácia mäsa na hradoch v novoveku: Prípadová štúdia z hradu Dobrá Niva

Tamaškovič J., Hladík M.: Včasnostredoveké osídlenie Záhorskej nížiny vo vzťahu k prírodným podmienkam – limity a možnosti výskumu

Vaněček Z., Čermáková K., Vávra J., Kuchařík M.: Praha - Dolní Chabry: Neobvyklý soubor rostlinných makrozbytků z raně středověké chaty


POSTERY budú k dispozícií počas celého trvania konferencie