Konferencia


1. cirkulár KEA 2017

Registrácia
 

Registrácia ukončená


13. konferencia environmentálnej archeológie

Nitra, 6. – 7. februára 2017

Téma konferencie: „Človek a krajina…”

Integrácia paleoenvironmentálneho a archeologického záznamu, adaptácie človeka na zmeny krajiny, a odolnosť krajiny na ľudský impakt

Väčšina prírodovedcov dnes verí, že environmentálne proxy dáta dokladajú významný ľudský vplyv na globálnu klímu, ktorá následne ovplyvňuje krajinné systémy a mení tak priestorové rozloženie, intenzitu a silu celej škály prírodných procesov a ľudského správania. Environmentálna archeológia dokáže pristúpiť k týmto otázkam ľudskej reakcie, odolnosti prostredia a ich udržateľnosti zo strednej až dlhodobej časovej perspektívy. Napriek tomu, detekcia hranice medzi prírodným a antropogenickým mechanizmom pôvodu zmeny ostáva v mnohých štúdiách stále výzvou, nakoľko archeologické aj environmentálne dáta poskytujú iba fragmentárny obraz minulosti.
    Environmentálna archeológia, ktorá je vo svojej podstate interdisciplinárna, poskytuje rozmanité súbory dát, ktoré je možné využiť pre tvorbu modelov a podporu hypotéz.
    Práve vzťahy medzi človekom a prostredím sú kľúčovou témou environmentálnej archeológie ktorá, čerpajúc z paleoenvironmentálneho výskumu i z archeológie, sa snaží pochopiť akú úlohu zohrával človek pri tvorbe prostredia a vice-versa. Hoci existujú výnimky, v mnohých prípadoch tieto disciplíny pracujú samostatne, aj napriek volaniu po vyššom stupni vzájomnej integrácie ich prístupov. Jedným z problémov je ako vzájomne prepojiť rozdielne druhy archeologických a paleoenvironmentálnych dokladov, ktoré často používajú rozdielne časové a priestorové škály. Ako prepojiť zložitosti a kultúrny vplyv v archeologickom zázname s lokálnymi, regionálnymi či globálnymi environmentálnymi dátami? Ako chápať vplyv meniaceho sa prostredia na formatívne obdobia vývoja ľudskej spoločnosti? Akú dôležitosť majú prírodné faktory v porovnaní s kultúrnymi pri vplyve na zmeny ktoré vidíme v archeologickom zázname?
    Konferencia sa zameriava na hľadanie najefektívnejších spôsobov pri riešení otázky ako analyzovať a vysporiadať sa s neistotami v dátach. Vítame príspevky ktoré používajú rozmanité prístupy na štúdium vývoja krajiny v minulosti, ľudského impaktu, (dynamickej) odozvy systémov, geomorfologických procesov a tiež problematiky „odolnosti“ krajiny a ľudskej adaptácie.
    Pozývame autorov diskutovať o teoretických a metodologických prístupoch na integráciu paleoenvironmentálnych a archeologických dát alebo prezentovať prípadové štúdie tohoto multi-disciplinárneho prístupu v praxi. Môžu sa dotýkať dopadu environmentálnej zmeny na vývoj ľudskej spoločnosti a tiež otázky ako človek ovplyvňoval prostredie a krajinu. Povzbudzujeme autorov k prezentácii prístupov ktoré efektívne spájajú multi-škálové súbory dát.

Konferenciu organizuje Katedra archeológie FF UKF v Nitre. 

Konferencie je možné sa zúčastniť aj pasívne (t.j. bez vlastného príspevku).

V mene Katedry archeológie FF UKF Vás na konferenciu srdečne pozývajú 

Mária Hajnalová a Katarína Šimunková


Vedecký výbor

Miroslav Bárta
Jaromír Beneš
Michal Hejcman
René Kyselý
Lenka Lisá
Jaroslav Peška
Petr Pokorný
Ladislav Šmejda

Organizačný výbor

Noémi Beljak Pažinová1
Zuzana Borzová1 
Mária Hajnalová1 
Katarína Šimunková1 
Zora Bielichová2 
Alexandra Bernardová3 

Katedra archeológie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Archeologický ústav SAV v Nitre
LAPE, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích


© Katedra archeológie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 
Hlavný organizátor:

Faculty of Philosophy, University of Constantine Philosopher

Spoluorganizátori:

Faculty of Science, University of South Bohemia

Faculty of Philosophy, University of South Bohemia

Interdisciplinaria Archaeologica

Archeologické centrum Olomouc

University of West Bohemia in Pilsen

Faculty of Environmental Sciences

Czech Geological Survey

Institute of Archaeology of AS CR

Institute of Geology AS CR

Faculty of Arts of the Charles University

Czech Institute of Egyptology

Center for Theoretical Study