27-3-2016 - gặp mặt đầu xuân: lễ chùa Tây Thiên và thăm nhà Trần Hương - Tam Đảo