พันตา : สายใยรักพิทักษ์สิ่งแวดล้อม


เราได้เปิดบ้านเป็นหลักแหล่งแล้วนะครับติดตามได้ที่ www.1000eyesnetwork.net ครับ แต่ที่นี่ก็ยังใช้อยู่นะครับแต่เพื่อความสะดวกในการที่จะแลกเปลี่ยนข่าวสาร เรายังมี webboard ด้วยนะครับชื่อโครงการ ยุทธการพันตา

หลักการและเหตุผล ในปัจจุบันมีกิจกรรมหลากหลายที่กระทำการไปแล้วอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งมาจากหน่วยงานที่รับผิดชอบขาดการเอาใจใส่ เจตนากระทำการหรือแม้กระทั่งเปิดช่องทางให้เอกชนเข้าไปดำเนินการใดๆ ซึ่งแล้วแต่อาจจะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น   บางโครงการ   ลอดหูลอดตาประชาชน ไม่มีการเปิดเผย ชี้แจงผลดี ผลเสียต่อสาธารณะแต่ได้กระทำการในพื้นที่ไปแล้ว  เมื่อมีคนได้ไปพบเห็นและไม่เห็นด้วยกับการกระทบดังกล่าว ก็ไม่รู้จะแจ้งที่ใครหรือบอกให้ใครรู้ได้  จึงมักปล่อยเลยตามเลย   จนกระทั่งหลายๆ โครงการ หลายๆ กิจกรรมดำเนินการไปจนแล้วเสร็จและส่งผลเสียมากกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ   ดังนั้นเมื่อได้ไปพบเห็นการกระทำใดๆที่เราคาดว่าน่าจะมีผลเสีย แทนที่ต่อไปเราจะเพียงแค่รำพึงในใจหรือบอกกล่าวเพียงคนรอบข้าง  แต่ก็จะไม่ได้คำตอบใดๆ   แต่ต่อจากนี้ไป คำถาม ข้อสงสัยต่างๆ ไม่ว่าจะไปพบเห็นที่ใด ในขณะที่เราเดินทางผ่านไปพบเห็น จะถูกนำมาบอกกล่าวและตั้งคำถามในวงกว้าง  และจะมีการทำเป็นหนังสือสอบถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนทุกคนรู้ว่าแต่ละคนเป็นเจ้าของทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน  จึงต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตา  เมื่อทุกคนรู้สึกหวงแหนและอยากปกป้อง ก็จะเกิดความละอายทุกครั้งที่จะเป็นผู้ลงมือกระทำเสียเอง อีกทั้งหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ที่จะดำเนินการใดๆ ในสถานที่ที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อเขารู้ว่าต่อไปนี้จะมีผู้แจ้งข่าวอยู่ในทุกๆพื้นที่ โดยที่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนแจ้งข่าว   เขาจะได้มีความรอบคอบในการดำเนินการต่างๆ   สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่จะเกิดผลดีแก่ทรัพยากรธรรมชาติ  สังคมส่วนรวมและประเทศชาติเราสืบไป  เมื่อ ทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน  ประชากรยั่งยืน   ประเทศชาติก็จะยั่งยืน

วิธีการดำเนินการ ขั้นตอนการประชาสัมพันธ์

  สมาชิกเครือข่ายฯ จะนำกิจกรรมในโครงการนี้บอกกล่าว  ทำความเข้าใจกับสมาชิกในแต่ละเครือข่าย ให้เข้าร่วมเป็นผู้เฝ้าระวัง  และแจ้งข่าว 

เผยแพร่กิจกรรมนี้ไปในสื่อต่างๆ เช่นในเวบไซค์ของสมาชิกเครือข่ายฯ   หรือสื่อสารมวลชนต่างๆที่สามารถเผยแพร่ได้  เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจแก่สาธารณชนวงกว้าง รวมทั้งเป็นการเชิญชวนประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เป็นสมาชิกในเครือข่าย ให้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

ขั้นตอนการดำเนินการ

เมื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่านใดไปพบเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นทางบกหรือทางทะเล  แล้วเกิดความเคลือบแคลง สงสัย และคิดว่านั่นเป็นการกระทำการใดๆ ที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นผลของการกระทำจากภาครัฐหรือเอกชนก็ตาม  ให้สมาชิกตั้งข้อสงสัย แล้วเก็บข้อมูลเบื้องต้นเท่าที่จะสามารถกระทำได้ เช่น..

- ถ่ายภาพสถานที่  ให้เห็นองค์ประกอบอื่นๆของพื้นที่ เพื่อให้เกิดการเปรียบเทียบในภาพ

-จดที่ตั้ง  ว่าอยู่ในเขตความดูแลของหน่วยงานใด  ตำบล อำเภอ หรือจังหวัดใด

-สอบถามข้อมูลเบื้องต้นต่อข้อสงสัย   เช่น  การกระทำนั้นเป็นโครงการใด? ใครทำเพื่ออะไร?   

-ตั้งข้อสังเกตถึงความเสียหายที่เกิดจากกิจกรรมนั้น

2.     นำข้อมูล  เบื้องต้นในข้อ 1.  มาเผยแพร่ ในเวบไซค์ของเครือข่ายฯ และของสมาชิกเครือข่ายฯ    เพื่อกระจายข่าวและเป็นการแจ้งเหตุให้สาธารณะชนได้รับทราบ   อีกทั้งอาจจะเป็นช่องทางในการรวบรวบข้อมูล จากประชาชนทั่วไปที่เห็นในเรื่องเดียวกันแต่อาจจะมีมุมมองที่แตกต่างออกไป  

3.       ฝ่ายกิจกรรมของเครือข่ายฯ  จะร่างหนังสือสอบถามหรือทักท้วง ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชี้ให้เห็นผลดี ผลเสีย และทางเลือกอื่นๆ   ในขณะเดียวกันก็จะนำหนังสือถึงหน่วยงานนั้นออกเผยแพร่ในเวบไซค์ของสมาชิกเครือข่ายฯ ด้วย

4.       เมื่อทำหนังสือสอบถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว เมื่อเห็นว่ายังไม่มีการตอบ ก็จะทำหนังสือทวงถามอีกครั้ง รวมทั้งนำหนังสือทวงถามมาเผยแพร่ด้วย

5.       เมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำหนังสือชี้แจงมาแล้ว ก็จะนำหนังสือนั้นออกเผยแพร่  เพื่อให้สมาชิกและคนที่คอยติดตามความคืบหน้า ได้โต้แย้งหรือรับฟังเหตุผลนั้นๆ

6.       หากแม้นในบางเรื่องที่อาจเกิดความเสียหายส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง   อาจจะมีการทำหนังสือคัดค้าน  ออกแถลงการณ์และเผยแพร่ในสื่อกระแสหลักทั้งสื่อโทรทัศน์  หนังสือพิมพ์ต่อไป
   

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ 1.  .สร้างความตื่นตัวให้กับประชาชนในการช่วยกันปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ

ปลูกฝังจิตสำนึกร่วมในการช่วยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติ

เป็นช่องทางหนึ่งให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเข้ามาดูแลทรัพยากรธรรมชาติ

เป็นการส่งความเคลื่อนไหวไปถึงองค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ว่าต่อไปนี้การกระทำการใดๆที่อาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติจะมีกลุ่มประชาชนคอยตรวจสอบอีกชั้นหนึ่ง

ทรัพยากรธรรมชาติจะได้รับการปกป้องและคิดอย่างรอบคอบก่อนที่จะกระทำการใดๆ อันอาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ

ผู้เข้าร่วมโครงการ สมาชิกของเครือข่าย รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่พบเห็นการใดอันอาจส่งผลเสียต่อธรรมชาติ

ระยะเวลาในการดำเนินการ   ……………………………………

ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายกิจกรรม   เครือข่ายรักษ์สิ่งแวดล้อม( คสล.)


สมาชิกเครือข่าย

กลุ่มก่อตั้ง
1 มูลนิธิสืบ  นาคะเสถียร
2 กลุ่มคนรักษ์อุทยานใน  ห้อง  Blue Plannet  เวป pantip.com
3 Trakkingthai.com
4 ชมรมนักนิยมธรรมชาติ
5. มูลนิธิกองทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย 
6. ตะลอนรักษ์เมืองไทย 
7. Ok Nature Club
สมาชิกเพิ่มเติม
8.ชมรมอาสาสมัครอุทยาน
เครือข่ายฯกิจกรรม
9. สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย