การท่องต้นไม้ (Tree Traversal)

การท่องต้นไม้ (Tree Traversal)

Tree Traversal หมายถึงการไปยังโหนดเพื่อประมวลผลบางอย่างที่ต้องการกระทำกับโหนดนั้น เช่น การหาข่าวสาร

แบ่งออกเป็น 3 วิธี (ที่นิยมใช้)

  1. Pre-Order Traversal (RTLTR)

  2. In-Order Traversal (TLRTR)

  3. Post-Order Traversal (TLTRR)

  reverse Pre-Order Traversal (RTRTL)

  reverse In-Order Traversal (TRRTL)

  reverse Post-Order Traversal (TRTLR)Comments