เอกสารประกอบการสอน

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอนและเอกสารสรุปประกอบการเรียนการสอนเพิ่มเติมได้ด้านล่างนี้คะ
 
:D ไฟล์เอกสารประกอบการสอน
    หลักสูตรวิชา[CourseOutline.pdf     
    
บทที่ 1 จำนวนจริง [Ch1-RealNumber.pptx]
    บทที่ 2 ระบบเลขฐาน [Ch2-logic.pptx
    บทที่ 3 การคำนวณระบบเลขฐาน [Ch3-CalLogic.pptx]
    บทที่ 4 พีชคณิตบูลีน[Ch4-Boolean.pptx]
    บทที่ 5 เมตริก [Ch5-Matrix.pptx]
    บทที่ 6 ดีเทอร์มิแนนต์ [Ch6-Determinant.pptx
    บทที่ 7 กราฟต้นไม้ [Ch7-Tree.pptx]
    บทที่ 8 เซต[Ch8-Sets.pptx]
    บทที่ 9 ฟังก์ชั่น[Ch9-Function.pptx

:D เอกสารสรุปประกอบการเรียนการสอนเพิ่มเติม
    บทที่ 7 กราฟต้นไม้ [Ch7-Tree.pdf]
    บทที่ 8 เซต[Ch8-Sets.pdf]
    บทที่ 9 ฟังก์ชั่น[Ch9-Function.pdf]
Comments