วิธีการใส่หมายเลขหน้า ใน MS Word 2007 เวลาที่ Print เอกสาร หน้า-หลัง

ขั้นที่ 1 คลิกแท็บ Page Layout ไปที่กลุ่ม Page Setup แล้วคลิกปุ่มที่ลูกศรชี้อยู่


ขั้นที่ 2 คลิกแท็บ Layout ในกรอบโต้ตอบ Page Setup แล้วคลิกให้เครื่องหมายถูก

ปรากฏหน้าตัวเลือก Different Odd page and Even page เพื่อให้ข้อความที่หัวกระดาษ ท้ายกระดาษของหน้าคีและหน้าคู่ต่างกัน 
สำหรับตัวเลือก Different First page ใช้กำหนดว่าข้อความที่หัวกระดาษท้ายกระดาษเฉพาะหน้าแรกที่เป็นหน้าบท แตกต่างจากหน้าอื่น ๆ 

คลิก OK


ขั้นที่ 3 ใส่เลขหน้าตามขั้นตอนดังรูป


ขั้นที่ 4 เลื่อนไปหน้าคี่ แล้ววางเคอร์เซอร์ลงในตำแหน่งที่ต้องการ ต่อจากนั้นเลือกรูปแบบตัวเลขเพื่อแทรกเลขหน้า


ที่มา : http://topicstock-tech.pantip.com/tech/software/topicstock/2010/07/SA2929395/SA2929395.html
Comments