งานประกันคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนสิรินธร

หน้าหลัก

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่.pdf
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) คณะผู้ประเมินได้ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา เมื่อวันที่ 11-12 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 โดยมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ดังนี้

ด้านที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม

ด้านที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม

ด้านที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม

รางวัล IQA AWARD ประจำปี 2561 และ 2562

รางวัล OBECQA ประจำปี 2559-2560

เครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 1 ช่วย 3

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้คัดเลือกโรงเรียนสิรินธร ให้เป็นโรงเรียนแกนนำการดำเนินงานส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ และสถานศึกษาร่วมพัฒนา ได้แก่ โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ โรงเรียนพญารามวิทยา และโรงเรียนนาดีวิทยา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

การติดต่อ

งานประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ

โรงเรียนสิรินธร 360 ถนนเทศบาล 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000

โทรศัพท์/โทรสาร 044-511189