แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

การเข้าใช้งาน Google Classroom

การแก้ปัญหาการเข้าใช้ Google Classroom ไม่ได้ กรณีโทรศัพท์มือถือ

การแก้ไขปัญหา.pdf

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเรียนสิรินธร
โดยใช้เครื่องมือ Google Classroom

รุ่นที่ 1 วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2563 รุ่นที่ 2 วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2563 รุ่นที่ 3 วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2563

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรการอบรม