รับสมัครกรรมการ

(เฉพาะบางรายการ)

รายชื่อที่สมัครเป็นกรรมการ (ด้านล่าง)

การแข่งขันการแก้ปัญหาด้วยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (การตอบกลับ)
การประกวดสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ (การตอบกลับ)
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (การตอบกลับ)
การแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ (การตอบกลับ)
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) (การตอบกลับ)
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (การตอบกลับ)