กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ


กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน