ณัฐพร หลีเส็ง.pdf

เรื่อง "การใช้บริการในหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยลเดช"

โดย นางสาวณัฐพร หลีเส็ง

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 10
(25 - 26 มิถุนายน 2563)
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

พัชรพร เนียมสร้อย.pdf

เรื่อง "การจัดการสภาพแวดล้อมสำหรับงานศิลปะในห้องจัดแสดงนิทรรศการหลัก ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร"

โดย นางสาวพัชรพร เนียมสร้อย

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 10
(25 - 26 มิถุนายน 2563)
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

วรรณวิษา วรวาท.pdf

เรื่อง "การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของบรรจุภัณฑ์ที่มีผลต่อการควบคุมสภาพแวดล้อมภายใน"

โดย นางสาววรรณวิษา วรวาท

การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
“วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทยสู่ Disruptive Society”