โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา

"หลักสูตรอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 1 "


ระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤศจิกายน 2562

ณ โรงแรมอมารี หัวหิน ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

อัตราค่าลงทะเบียน

บุคคลทั่วไป บุคลากรจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร คนละ 9,500 บาท

อัตราค่าลงทะเบียน

บุคลากรจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร

1.หน่วยงานส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่ 1 – 5 คน ค่าลงทะเบียนคนละ 9,500 บาท

2.หน่วยงานส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่ 6 - 9 คน ค่าลงทะเบียนคนละ 9,000 บาท

3. หน่วยงานส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ค่าลงทะเบียนคนละ 8,000 บาท

รับจำนวนจำกัด เพียง 80 ท่าน (เท่านั้น)

การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม

พิจารณาจากลำดับก่อนหลังในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์รับการฝึกอบรมโดยความเห็นชอบของคณะผู้จัดโครงการฯ

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเป็นบุคลากรในสถาบันการศึกษาที่ทำหน้าที่นิเทศงานสหกิจศึกษาของหน่วยงาน หรือเป็นอาจารย์ประจำในสถาบันการศึกษาที่กำลังจะเปิดหลักสูตรสหกิจศึกษา หรือบุคคลทั่วไป

ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 พฤศจิกายน 2562 หรือมีจำนวนผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวน

ทั้งนี้ บุคลากรของหน่วยงานราชการที่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าส่วนราชการให้เข้าร่วมโครงการฯ ได้โดยไม่ถือเป็นวันลา สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมได้เท่าที่จ่ายจริงจากต้นสังกัดตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ.2549 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555