โครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ในโควตารับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ (รับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร)

ข่าวสารโครงการค่ายอัจฉริยภาพ

-รับสมัครโครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร วันที่ 19 และ 20 ตุลาคม 2562

-รายชื่อผู้ยืนยันการเข้าร่วม ค่ายอัจฉริยภาพฯ วันที่ 19 ตุลาคม 2562 😀😀คลิก😀😀-

-รายชื่อผู้ยืนยันการเข้าร่วม ค่ายอัจฉริยภาพฯ วันที่ 20 ตุลาคม 2562 😀😀คลิก😀😀

ค่ายฯ วันที่ 19-20 ตุลาคม 2562

- คุณสมบัติผู้สมัคร ค่ายวันที่ 19-20 ตุลาคม 2562

-รับสมัครโครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร วันที่ 19 และ 20 ตุลาคม 2562

ค่ายฯ วันที่ 3-4 สิงหาคม 2562

ผลการเข้าร่วม ค่ายฯ วันที่ 3 สิงหาคม 2562 (😀เอกสารกำลังจัดส่ง😀)

ผลการเข้าร่วม ค่ายฯ วันที่ 4 สิงหาคม 2562 (😀เอกสารกำลังจัดส่ง😀)