โครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ในโควตารับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ (รับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร)

HotNews ข่าวสารโครงการค่ายอัจฉริยภาพฯ

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วม ค่ายฯ ในวันที่ 19 ตุลาคม 2562

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วม ค่ายฯ ในวันที่ 20 ตุลาคม 2562

ค่ายฯ วันที่ 19-20 ตุลาคม 2562

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วม ค่ายฯ ในวันที่ 19 ตุลาคม 2562

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วม ค่ายฯ ในวันที่ 20 ตุลาคม 2562

ค่ายฯ วันที่ 3-4 สิงหาคม 2562

ผลการเข้าร่วม ค่ายฯ วันที่ 3 สิงหาคม 2562 (😀จัดส่งเรียบร้อย😀)

ผลการเข้าร่วม ค่ายฯ วันที่ 4 สิงหาคม 2562 (😀จัดส่งเรียบร้อย😀)