*งานวิจัย นวัตกรรม และสร้างสรรค์

*KPI ภาระงานสายวิชาการ

*การใช้สัตว์ทดลองทางวิทยาศาสตร์

*การเดินทางไปราชการ

*หลักฐานประกันคุณภาพองค์งานวิจัย

*โครงการสัมนาพัฒนาผู้วิจัย

* การสรรหาผู้บริหารและคณะกรรมการประจำคณะ

นำส่งรายชื่อบุคลากรเพื่อรับเกียรติบัตรศิลปากรสร้างสรรค์สำหรับผู้ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย

ปี 2563

    1. ผศ.ภูธฤทธิ์ วิทยาพัฒนานุรักษ์ รักษาศิริ ได้รับรางวัลดีเด่น ในการนำเสนอแบบบรรยาย
    2. ผศ.มนัสนันท์ นพรัตน์ไมตรี ได้รับรางวัลระดับดีเด่น ในการนำเสนอแบบโปสเตอร์

ปี 2562

1.ผศ.ภูธฤทธิ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากแพะประเภทอาหารนานาชาติ ปี 2562

2.140-ขอนำส่งรายชื่อบุคลากรเพื่อรับเกียรติบัตรศิลปากรสร้างสรรค์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนัสนันท์ นพรัตนไมตรี รางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการ ภาคโปสเตอร์ ระดับดีเด่นในงานประชุมวิชาการการเกษตร ครั้งที่ 20 วันที่ 28-29 มกราคม พ.ศ.2562 จัดโดยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3.376-ขอนำส่งรายชื่อบุคลากรเพื่อรับเกียรติบัตรศิลปากร อาจารย์ ดร.วัชราภรณ์ รวมธรรมรางวัลการนำเสนอบทความ ภาคโปสเตอร์ ระดับดีเด่นในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 4 วันที่ 26-28 มิถุนายน พ.ศ.2562 จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ แสนภูมิ รางวัลบุคลการทางการศึกษาสายวิชาการ ซึ่งปฏิบัติตนเป็นต้นแบบในงานด้านวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ ในงานอัตลักษณาษาภาศิลป์ กับ ศิลปะ ศิลปิน บนถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ. 2562 จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ในวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

5.อ.น.สพ.ศิริชัย เอียดมุสิก รางวัลบุคลการทางการศึกษาสายวิชาการ ซึ่งปฏิบัติตนเป็นต้นแบบในงานด้านวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ ในงานอัตลักษณาษาภาศิลป์ กับ ศิลปะ ศิลปิน บนถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ. 2562 จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ในวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนัสนันท์ นพรัตนไมตรี จำนวน 1 รางวัล รางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการ ภาคบรรยาย สาขาโภชนศาสตร์สัตว์ไม่เคี้ยวเอื้อง ระดับดีเด่น ในงานประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 12-15 มิถุนายน พ.ศ.2562จัดโดยสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภูธฤทธิ์ วิทยาพัฒนานุรักษ์ รักษาศิริ จำนวน 2 รางวัล

-รางวัลชนะเลิศ การประกวดแปรรูปผลิตภัณฑ์ จากเนื้อแพะ (ประเภทผลิตภัณฑ์นานาชาติ) ในงานจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2562 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

-รางวัลชนะเลิศ การประกวดแปรรูปผลิตภัณฑ์ จากเนื้อแพะ (ประเภทผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน) ในงานจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2562 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

8. รองศาสตราจารย์อุไรวรรณ์ ไอยสุวรรณ์ รางวัลบุคลการทางการศึกษาสายวิชาการ ซึ่งปฏิบัติตนเป็นต้นแบบในงานด้านวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ ในงานอัตลักษณาษาภาศิลป์ กับ ศิลปะ ศิลปิน บนถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ. 2562 จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ในวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

9. รศ.ดร.พรรณธิภา ณ เชียงใหม่ รับรางวัลมุ่งมั่นพัฒนาบทความวิจัย ระดับดีเด่น โครงการการพัฒนานักวิจัยและระบบสนับสนุนนักวิจัย เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562 รร.เซนจูรีปาร์ค กรุงเทพ จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

1.5074 Kpi6 ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ บุคลการทางการศึกษาสายวิชากรดีเด่น อ.กตญ

2.5150 Kpi6 ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ชนะเลิศ การแข่งขันทำอาหารจากเนื้อโค ผศ.ภูธฤทธิ์

3.5151 Kpi6 ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ผลงานดี ภาคโปสเตอร์ การตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว์ทางด้านจุลชีววิทนาที่จำหน่ายในตลาดสดและซุปเปอร์มาร์เก็ตฯ ผศ.ภูธฤทธิ์

4.5152 Kpi6 ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ รองชนะเลิศอันดับ 1 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่พื้นเมือง ผศ.ภูธฤทธิ์

5.5153 Kpi6 ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ชนะเลิศ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อแพะ ผศ.ภูธฤทธิ์ รอประกาศรอบใหม่เนื่องจากเกินทุนที่ประกาศ

E-mail บุคลากร


ผู้จัดทำ นายประสิทธิ์ นิธิโกสินทร์ สำนักงานคณบดี ชั้น 4 อาคารบริหาร โทร 41134

E-Mail nithikosin_p@silpakorn.edu