*งานวิจัย นวัตกรรม และสร้างสรรค์

*KPI ภาระงานสายวิชาการ

*การใช้สัตว์ทดลองทางวิทยาศาสตร์

*การเดินทางไปราชการ

*หลักฐานประกันคุณภาพองค์งานวิจัย

*โครงการสัมนาพัฒนาผู้วิจัย

* การสรรหาผู้บริหารและคณะกรรมการประจำคณะ

ผู้ได้รับรางวัลการแข่งขัน

ปี 2562

1.ผศ.ภูธฤทธิ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากแพะประเภทอาหารนานาชาติ ปี 2562

ปี 2561

1.5074 Kpi6 ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ บุคลการทางการศึกษาสายวิชากรดีเด่น อ.กตญ

2.5150 Kpi6 ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ชนะเลิศ การแข่งขันทำอาหารจากเนื้อโค ผศ.ภูธฤทธิ์

3.5151 Kpi6 ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ผลงานดี ภาคโปสเตอร์ การตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว์ทางด้านจุลชีววิทนาที่จำหน่ายในตลาดสดและซุปเปอร์มาร์เก็ตฯ ผศ.ภูธฤทธิ์

4.5152 Kpi6 ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ รองชนะเลิศอันดับ 1 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่พื้นเมือง ผศ.ภูธฤทธิ์

5.5153 Kpi6 ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ชนะเลิศ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อแพะ ผศ.ภูธฤทธิ์ รอประกาศรอบใหม่เนื่องจากเกินทุนที่ประกาศผู้จัดทำ นายประสิทธิ์ นิธิโกสินทร์ สำนักงานคณบดี ชั้น 4 อาคารบริหาร โทร 41134

E-Mail nithikosin_p@silpakorn.edu

E-mail บุคลากร