*งานวิจัย นวัตกรรม และสร้างสรรค์

*KPI ภาระงานสายวิชาการ

*การใช้สัตว์ทดลองทางวิทยาศาสตร์

*การเดินทางไปราชการ

*หลักฐานประกันคุณภาพองค์งานวิจัย

*โครงการสัมนาพัฒนาผู้วิจัย

* การสรรหาผู้บริหารและคณะกรรมการประจำคณะ

ผู้จัดทำ นายประสิทธิ์ นิธิโกสินทร์ สำนักงานคณบดี ชั้น 4 อาคารบริหาร โทร 41134

E-Mail nithikosin_p@silpakorn.edu