ฐานข้อมูลวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

2. เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าและอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

วารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2


วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ดังนี้ 

จำนวนผู้เข้าชม ----->>