วิชาพื้นฐาน นักเรียนกลุ่ม2 อบจ.นม.

แจ้งข่าว / คำชี้แจง / นัดหมาย


แจ้งข่าว / คำชี้แจง / นัดหมาย

  • สอบ

แจ้งข่าว / คำชี้แจง / นัดหมาย

  • สอบ

แนะนำวิธีการเรียน Online ผ่าน Physics Classroom
ขั้นตอนการเรียน1) Download เอกสารประกอบการเรียน2) ศึกษาวีดีโอการสอน3) Download การบ้าน / ทำการบ้าน4) ส่งการบ้านในรูปไฟล์งานตามกำหนด5) ทำแบบทดสอบรายผลการเรียนรู้ ตามเวลาที่กำหนดสำหรับการเรียนรู้ตามขั้นตอนที่ 1) ถึง 4) นักเรียนสามารถเรียนเวลาในเวลาที่สะดวก แต่ให้อยู่ในช่วงวัน และเวลาที่กำหนดในแต่ละหัวข้อ
เว็บไซต์นี้พัฒนาโดยใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือได้google sites