ประกันคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนทหารสื่อสาร

การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) หมายถึง การทำกิจกรรมหรือการปฏิบัติภารกิจหลักอย่างเป็นระบบตามแบบแผนที่กำหนดไว้ โดยมีการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) และการประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) จนทำให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพ และมาตรฐานของดัชนีชี้วัดระบบและกระบวนการผลิต ผลผลิตและผลลัพธ์ของการจัดการศึกษา

พ.อ.อุชุกร ทรงวรัชญ์

รอง ผบ.รร.ส.สส.

ปรัชญา

เพียงพอ มุ่งมั่น ทันสมัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ

ปณิธาน

โรงเรียนทหารสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร มุ่งมั่นที่จะพัฒนานักเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารให้กับกองทัพบก และเหล่าทัพอื่น ๆ ตามขีดความสามารถ

วิสัยทัศน์

โรงเรียนทหารสื่อสารเป็นผู้นำที่มีศักยภาพ มีความทันสมัยในการจัดการเรียนการสอน

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร และเทคโนโลยีดิจิตัล

เอกลักษณ์

โรงเรียนทหารสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร เป็นโรงเรียนของเหล่าทหารสื่อสาร เป็นที่รวมของผู้มีความรู้ ความสามารถทางด้านการสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ

อัตลักษณ์

ผู้ที่สำเร็จจากโรงเรียนทหารสื่อสาร เป็นคนที่ใฝ่รู้ มีความเป็นผู้นำ ทันเทคโนโลยี มีความสุข

พันธกิจ

1. พัฒนาหลักสูตร และจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัย

2. พัฒนาครูอาจารย์ และบุคคลากรทางการศึกษา ให้ก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร และเทคโนโลยีดิจิตัล

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพ

4. ผลิตผู้รับการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

5. เสริมสร้างกำลังพล และครอบครัว ให้มีอุดมการณ์ทางทหาร คุณธรรม จริยธรรม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง