ประกันคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนทหารสื่อสาร

การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) หมายถึง การทำกิจกรรมหรือการปฏิบัติภารกิจหลักอย่างเป็นระบบตามแบบแผนที่กำหนดไว้ โดยมีการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) และการประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) จนทำให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพ และมาตรฐานของดัชนีชี้วัดระบบและกระบวนการผลิต ผลผลิตและผลลัพธ์ของการจัดการศึกษา

พล.ท.มณฑล ปราการสมุทรจก.สส. / ผบ.รร.ส.สส.
พ.อ.เดชา พลสุวรรณรอง ผบ.รร.ส.สส.

ปรัชญา

เพียงพอ มุ่งมั่น ทันสมัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ

วิสัยทัศน์

โรงเรียนทหารสื่อสาร เป็นผู้นำที่มีศักยภาพ มีความทันสมัยในการจัดการเรียนการสอน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร และเทคโนโลยีดิจิตัล

เอกลักษณ์

มีความทันสมัยในการจัดการเรียนการสอน

อัตลักษณ์

รอบรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร และเทคโนโลยีดิจิตัล

พันธกิจ

1. พัฒนาหลักสูตร และจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัย

2. พัฒนาครูอาจารย์ และบุคคลากรทางการศึกษา ให้ก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร และเทคโนโลยีดิจิตัล

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพ

4. ผลิตผู้รับการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

5. เสริมสร้างกำลังพล และครอบครัว ให้มีอุดมการณ์ทางทหาร คุณธรรม จริยธรรม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง