นางสุติมา  ทองราช

ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)  

ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคสิชล


  • เลขที่ใบประกอบวิชาชีพครู 63403020129359 วันที่ออกใบอนุญาต 17/02/2563  วันหมดอายุใบอนุญาต  16/02/2568
  • บัตรประจำตัวเลขที่ 2288 / 2564 วันที่ออก  6/06/2564 วันหมดอายุ 30/09/2567

ข้อมูลทั่วไป

ประวัติการอบรม

การปฏิบัติงาน

รางวัลและความภาคภูมิใจ

เกียรติบัตรผ่านการอบรมของ นางสุติมา ทองร.pdf
Certificate for นางสุติมา ทองราช for แบบทดสอบวันฉัตรมง._.pdf
Certificate for นางสุติมา ทองราช for แบบทดสอบออนไลน์เร._.pdf
ClassPoint Certificate of Training -Mrs. Sutima Thongrat -20220503051818.pdf
Certificate for นางสุติมา ทองราช for แบบทดสอบ คุณธรรม จ._.pdf
E-Portfolio.pdf