นางประภักสร นวลยัง

ตำแหน่ง ครู

ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคสิชล

  • เลขที่ใบประกอบวิชาชีพครู 63203020694xxx
วันที่ออกใบอนุญาต 24 มีนาคม 2563 วันหมดอายุ 23 มีนาคม 2568
  • บัตรประจำตัวเลขที่ 8xx/2561
วันที่ออก 25 เมษายน 2561วันหมดอายุ 24 เมษายน 2567

ข้อมูลทั่วไป

ประวัติการอบรม

การปฏิบัติงาน

รางวัลและความภาคภูมิใจ

ครูอุทิศเพื่อการสอน

ชมรมพัฒนาและส่งเสริมข้าของแผ่นดิน ประจำปีการศึกษา 2565

ข้อตกลงการในการพัฒนางาน

(Performance Agreement : PA)

ข้อตกลงในการพัฒนางาน