นายพิศาล วัชรสุธากร

ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)

ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคสิชล


  • เลขที่ใบประกอบวิชาชีพครู ...... วันที่ออกใบอนุญาต................................ วันหมดอายุ...................................
  • บัตรประจำตัวเลขที่.3801400290721..วันที่ออก.4 มิ.ย.2564. วันหมดอายุ.30 กันยายน 2567

ข้อมูลทั่วไป

ประวัติการอบรม

การปฏิบัติงาน

รางวัลและความภาคภูมิใจ