นายพิศาล  วัชรสุธากร

ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)  

ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคสิชล


  • เลขที่ใบประกอบวิชาชีพครู 65203020559998 
 วันที่ออกใบอนุญาตที่         ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕   วันหมดอายุ                       ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๗๐ 
  • บัตรประจำตัวเลขที่ 38014002xxxxx..       วันที่ออก.           4  มิ.ย.     2564. 
                                                                  วันหมดอายุ.    30  ก.ย.     2567.

ข้อมูลทั่วไป

ประวัติการอบรม

การปฏิบัติงาน

รางวัลและความภาคภูมิใจ