นางปัทมาวรรณ อภิธรรมบัณฑิต

ตำแหน่ง ครู

ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคสิชล


  • เลขที่ใบประกอบวิชาชีพครู 63400600106599 วันที่ออกใบอนุญาต 4 มี.ค.2563 วันหมดอายุ 3 มี.ค.2568
  • บัตรประจำตัวเลขที่ 2112/2564 วันที่ออก 21 ก.ย.2564 วันหมดอายุ 30 ก.ย.2570

ข้อมูลทั่วไป

ประวัติการอบรม

การปฏิบัติงาน

รางวัลและความภาคภูมิใจ