นายธนาวุธ  บุญลิปตานนท์

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคสิชล

ใบประกอบวิชาชีพครู
  • เลขที่ 6210900044XXXX 
  • วันที่ออกใบอนุญาต 25/12/2562 
  • วันที่หมดอายุใบอนุญาต 24/12/2567
บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  • เลขที่ 18XX/2564
  • วันออกบัตร 31/08/2564 
  • บัตรหมดอายุ 30/08/2570

ข้อมูลทั่วไป

ประวัติการลา

ประวัติการรับเครื่องราช

การพัฒนาตนเอง

ประวัติการอบรม

ประวัติการประชุมทางวิชาการ/สัมมนา/ฝึกอบรม

ประวัติการอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษา

การปฏิบัติงาน

รางวัลและความภาคภูมิใจ (เพิ่มเติม)

เกียรติบัตรครูผู้ปฏิบัติงานดีเด่น66.pdf
66-05-26_โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้แบบ_Active_Learning_คณะกรรมการดำเนินงาน.pdf
66-03-30 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสื่อดิจิทัล หลักสูตรการสร้างสื่อดิจิทัลด้วย CANVA-วิทยากร.pdf
66-02-09 คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565.pdf
RINT118025650026.pdf
ธนาวุธ-กรรมการตัดสิน.pdf
ธนาวุธ-กรรมการจัด.pdf
65-06-30 มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2565.pdf
49761.pdf
ใบประกาศกรรมการ-ธนาวุธ.pdf
ใบประกาศเทคนิคสิชล-ธนาวุธ.pdf
ธนาวุธ บุญลิปตานนท์.pdf