กลุ่มนโยบายและแผน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง
ตั้งอยู่ในโรงเรียนสิงห์บุรี  ที่อยู่ 118  ตำบลบางมัญ  อำเภอเมืองสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี  16000
โทรศัพท์ 036-510648 - 49 ต่อ 102  โทรสาร 036-510692
www.facebook.com/planza.spmza.3