กลุ่มนโยบายและแผน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15

ข้อมูลนักเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2561 )

ข้อมูลนักเรียน รอบสิ้นปีการศึกษา 2560 (ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม DMC

  • ทะเบียนนักเรียนรายบุคคล
  • ทะเบียนนักเรียนรายบุคคล (กรณี ติด G)
  • ทะเบียนนักเรียนรายบุคคล (กรณีซ้ำซ้อน)
  • แก้ไขเลขบัตรประชาชน