กลุ่มนโยบายและแผน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15

ข้อมูลนักเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ค. 2563 )

ข้อมูลนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธ.ค. 2563)

ข้อมูลข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2563

ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2562)

ข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2563 )

ข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2562 )

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2/2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ย. 2561 )

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 1/2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2561 )

ข้อมูลนักเรียน รอบสิ้นปีการศึกษา 2560 (ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561)

ดาวน์โหลด เอกสาร / คู่มือ /แบบฟอร์ม ต่าง ๆ

ดาวน์โหลด เอกสาร คู่มือ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม DMC