การขออนุญาตลาศึกษาต่อ

ภายในประเทศ 

แบบฟอร์มประกอบการขออนุญาตลาศึกษาเพิ่มเติม          ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย ภายในประเทศ