"พาน้องกลับมาเรียน"
เป็นระบบที่ถูกออกแบบให้เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลในการติดตามช่วยเหลือ
พาน้อง ๆ นักเรียนที่หลุดจากระบบการศึกษาโดยใช้ข้อมูลนักเรียนที่หายไปจากภาคเรียนที่ 1/64 และ 2/64
ของแต่ละสังกัด (สพฐ., สอศ., สช., กศน., กสศ.)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Download Application