ระบบเกียรติบัตรสพม.แพร่

ขั้นตอนของระบบเกียรติบัตรสพม.แพร่

ทางเลือกที่ 1

กรณีออกเกียรติบัตรรูปแบบระบบเกียรติบัตรออนไลน์

ทางเลือกที่ 2

กรณีออกเกียรติบัตรด้วยตนเองขอเฉพาะเลขทะเบียนคุม

ขั้นตอนที่ 1 แบบบันทึก ขอ ใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

Download แบบบันทึก ขอ ใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ และไฟล์รายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตร เพื่อบันทึกขออนุญาตใช้ลายเซ็นในเกียรติบัตรจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่


**** ไฟล์รายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตร จะแบ่งเป็น 3 คอล์ม ได้แก่ 1. ชื่อ-นามสกุล 2. บรรทัดที่ 1 และ3. บรรทัดที่ 2 หมายเหตุ : บรรทัดที่ 1 และ 2 จะเป็นการระบุรางวัลหรือผลที่ได้จากกิจกรรมและโครงการนั้นๆ เช่น 

นายสมมุติ งามสวย (ชื่อ-นามสกุล)

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวด................... (บรรทัดที่ 1)

โรงเรียน........................................... (บรรทัดที่ 2)

หมายเหตุ : การบันทึก ขอ ใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ให้บันทึกเสนอด้วยตนเอง

ขั้นตอนที่ 2 ส่งรายละเอียดของการจัดทำเกียริบัตรให้เจ้าหน้าที่ ICT (กรณีทางเลือกที่ 1)

ส่งสำเนาบันทึกขอ ใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์
**ที่ผ่านการอนุมัติแล้ว**
และไฟล์เอกสารต่างๆให้เจ้าหน้าที่
เพื่อดำเนินการจัดทำเกียรติบัตรในระบบออนไลน์

ขั้นตอนที่ 2 ขอออกเลขทะเบียนคุมเกียรติบัตร (กรณีทางเลือกที่ 2)

ส่งสำเนาบันทึกขอ ใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์
**ที่ผ่านการอนุมัติแล้ว**
และไฟล์เอกสารต่างๆให้เจ้าหน้าที่
ทางเจ้าหน้าจะดำเนินการออกเลขทะเบียนคุมแล้วให้ท่านผ่านทาง E-mail (กรุณาระบุอีเมล์ให้ถูกต้องตามแบบฟอร์ม)