ยื่นคำร้องขอหนังสือรับรอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่

ปิดปรับปรุง

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

**เพื่อเป็นการป้องกันความปลอดภัยข้อมูลของผู้รับบริการ ทางสพม.แพร่
จึงขอให้ผู้รับบริการดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือรับรอง พร้อมหลักฐาน
นำมาลงนามต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง และรับหนังสือรับรองด้วยตนเองได้ที่ สพม.แพร่
ตามกลุ่มงานที่ท่านได้ดำเนินการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองไว้
อนุมัติภายใน 1 - 2 วันทำการ **