วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม

  1. เพื่อให้นักเรียนได้มีแนวทางในการเลือก คณะ และสถานศึกษา ในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของตนเองให้สอดคล้องกับบุคลิกภาพ ความถนัด ความรู้ ความสามารถและตลาดแรงงานในปัจจุบัน

2. เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษาต่อ

3. นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจในตนเองเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา