ผู้บริหาร

รายงานผลการดำเนินโครงการการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง

วีดีทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง (5 นาที).MP4

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ปีการศึกษา 2564

พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรฐานสมรรถนะ  วันที่ 29 - 30 มกราคม 2565

ภาพบรรยากาศ "การอบรมหลักสูตรฐานสมรรถนะ" วันที่ 29 - 30 มกราคม 2565

669138278.355253.mp4

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ “ครูผู้สอน” เป็น “ Coach” การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับหลักสูตร และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ผ่านการเรียนรู้ Active Learning

วันที่ 16-17 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมอัมพวัน โรงเรียนสิงห์บุรี

รายงานผลการทดสอบ O - NET ฉบับสมบูรณ์ สพม.สหอท.pdf
ไฟล์รายงานผล ก.ต.ป.น. ทำ QR-Code ส่งแผน.pdf
Best Practices เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้กระบวนการนิเทศหนุนเสริม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง.pdf

 ข่าวประชาสัมพันธ์ >> (ภาพข่าวประชาสัมพันธ์  ปี 2564 ย้อนหลัง) <<

รายงานข้อมูลสถานการณ์การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


กราฟข้อมูลครูและนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564