ผู้บริหาร

รายงานผลการดำเนินโครงการการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง

วีดีทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง (5 นาที).MP4

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ปีการศึกษา 2564

พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรฐานสมรรถนะ  วันที่ 29 - 30 มกราคม 2565

ภาพบรรยากาศ "การอบรมหลักสูตรฐานสมรรถนะ" วันที่ 29 - 30 มกราคม 2565

669138278.355253.mp4

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ “ครูผู้สอน” เป็น “ Coach” การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับหลักสูตร และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ผ่านการเรียนรู้ Active Learning

วันที่ 16-17 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมอัมพวัน โรงเรียนสิงห์บุรี

รายงานผลการทดสอบ O - NET ฉบับสมบูรณ์ สพม.สหอท.pdf
ไฟล์รายงานผล ก.ต.ป.น. ทำ QR-Code ส่งแผน.pdf
Best Practices เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้กระบวนการนิเทศหนุนเสริม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง.pdf

  >> โปรดคลิกที่นี่<< 


บรรยากาศ ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านการบริหารการศึกษา ภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี ระยะที่ 1 รุ่นที่ 2 และอบรมต่อยอดวิทยากร  

(คลิปเพิ่มเติม)

วันที่ 2 - 5 เมษายน 2566


82c02c4b-8585-477f-80d7-3e7a7b16b8ca.mp4
25650430-3_20-_20Copy_2566_05_15_14_50_05.mp4

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกด้วยแนวคิด เชิงออกแบบนวัตกรรม Design thinking บูรณาการศาสตร์   พระราชาสู่เป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals)

วันที่ 24 - 25 เมษายน 2566

25650430-1_2566_05_15_14_47_34.mp4

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกด้วยแนวคิด เชิงออกแบบนวัตกรรม Design thinking บูรณาการศาสตร์   พระราชาสู่เป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals)

วันที่ 24 - 25 เมษายน 2566

25650624_2566_05_15_14_52_56.mp4

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกด้วยแนวคิด เชิงออกแบบนวัตกรรม Design thinking บูรณาการศาสตร์   พระราชาสู่เป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals)

วันที่ 24 - 25 เมษายน 2566


รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2565

รายงานผลการทดสอบ O-NET ปี 65 ฉบับสมบูรณ์.pdf
สพม.สหอท ส่วนที่ 1-ส่วนที่ 6.pdf

คู่มือแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์

            >>คลิกที่นี่<<

 ข่าวประชาสัมพันธ์ >> (ภาพข่าวประชาสัมพันธ์  ปี 2564 ย้อนหลัง) <<

รายงานข้อมูลสถานการณ์การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


กราฟข้อมูลครูและนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564