หน่วยตรวจสอบภายใน

มาตรฐาน มุ่งมั่น พัฒนา ตรวจสอบด้วยไมตรี


ภาพกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


1.การปฏิติบัตงานติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงาน ในเรื่องการเงิน การบัญชี หลักฐานการจ่าย ของโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2565

2.การปฏิติบัตงานติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงาน ในเรื่องการเงิน การบัญชี หลักฐานการจ่าย ของโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2564


3.การปฏิติบัตงานตรวจสอบ โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเป็นการตรวจสอบแบบบูรณาการร่วมกับผู้ตรวจสอบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน

4.การปฏิติบัตงานตรวจสอบ การดำเนินงานโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ของโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2564