การเลื่อนเงินเดือน

ครั้งที่ 2/2562 สพม.33

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ข้าราชการ

1.กฎก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนฯ2561

2.ประกาศสพฐ.เรื่องแนวปฏิบัติการเลื่อนฯ2562

3.หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 5 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562 (ฐานในการคำนวณฯ )

4.หนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 6 ลงวันที่ 28 มี.ค. 62 (แบบประเมินฯ)

5.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ

6.คู่มือการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน สังกัดสพฐ. คลิ๊ก

ลูกจ้างประจำ

1.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2544

2.หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 90 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553

3.หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 97 ลงวันที่ 20 กันยายน 2553

พนักงานราชการ

1.หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/3546 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2554

2.หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/1426 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2555

ตรวจสอบรายชื่อก่อนการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน (ดำเนินการเสร็จแล้ว)

1.ข้าราชการ คลิ๊ก

2.ลูกจ้างประจำ คลิ๊ก

3.พนักงานราชการ คลิ๊ก

แนะนำโปรแกรม teamviewer

เพื่อให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเครื่องมือเลื่อนเงินเดือน