วารสารประชาสัมพันธ์

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเองและการบริหารจัดการงานในหน้าที่สู่ความเป็นเลิศ

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์





กิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC

โครงการเพื่อการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการจัดการความรู้สู่การบริหารจัดการงานที่ดีและคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์


วารสารกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา สพม.สุรินทร์


แบบวารสารแนวคิดพัฒนาสมบูรณ์.pdf

นางนงเยาว์ ผาสุก

โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

วารสารกลุ่มข้าราชการครู สพม.สุรินทร์

แบบวารสารแนวคิดพัฒนานายจำรูญ ชัยสาร โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย.pdf

นายจำรูญ ชัยสาร

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย

แบบวารสารแนวคิดพัฒนา น้ำทิพย์ (2).pdf

นางสาวน้ำทิพย์ แก้วละมุล

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา

นางกิรณา แม่นผล บัวเชดวิทยา.pdf

นางกิรณา แม่นผล

โรงเรียนบัวเชดวิทยา

วารสารแนวคิดพัฒนาสพมสุรินทร์_เผยแพร่ผลงา.pdf

นายพิสิษฐ์ บูรณ์เจริญ

โรงเรียนศรีณรงคพิทยาลัย

วารสาร-ครูกรองแก้ว.pdf

นางกรองแก้ว โภคาสุข

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม

แบบวารสารแนวคิดพัฒนารัชฎาภรณ์.pdf

นางสาวรัชฎภรณ์ วงษ์ศรี

โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

แบบวารสารแนวคิดพัฒนา obec ปี 65.pdf

นางสาวดุษฎีภรณ์ พิมพ์น้อย

โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

แบบวารสารแนวคิดพัฒนา.pdf

นายพรหม ผูกดวง

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

วารสารแนวคิดพัฒนาครูถิรวรรณ ระดมสุข ประสาทวิทยาคาร.pdf

นางสาวถิรวรรณ ระดมสุข

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

วารสารกลุ่มบุคลากรทางการศึกษา สพม.สุรินทร์





คณะจัดทำ

1.ชัญญรัชญ์ ชูทอง

2.นายศักดิ์ชัย เชิดชม