ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี

ประวัติส่วนตัว

 • นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล เกิดวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ปัจจุบันอายุ 48 ปี

 • สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ

 • ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
  สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ประวัติการศึกษา

 • วุฒิปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิชาเอก จิตวิทยาและการแนะแนว จากสถาบันราชภัฏอุดรธานี

 • วุฒิสูงกว่าปริญญาตรี ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) วิชาเอก การบริหารการศึกษา จากสถาบันราชภัฏบุรีรัมย์

ประวัติการรับราชการ

 • ปี 2539 อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านมะมัง สปอ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ (เริ่มรับราชการ)

 • ปี 2542 อาจารย์ 1 โรงเรียนเมืองนอกพอก สปอ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

 • ปี 2543 อาจารย์ 1 โรงเรียนคูเมืองสามัคคีวิทยา สปอ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

 • ปี 2545 ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมกิ่งอำเภอฯ สปก. ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด

 • ปี 2546 เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา 5 สพท.ร้อยเอ็ด เขต 1

 • ปี 2551 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 (ชำนาญการพิเศษ)

 • ปี 2554 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 (ชำนาญการพิเศษ)

 • ปี 2560 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 (ชำนาญการพิเศษ)

 • ปี 2561 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 (เชี่ยวชาญ)

 • ปี 2563 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 (เชี่ยวชาญ)

 • ปี 2564-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี (เชี่ยวชาญ)