ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลงานที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด
ปีการศึกษา 2566

ครูผู้ได้รับรางวัล รับมอบเกียรติบัตรจาก ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

QR Code ลงทะเบียนส่งรายชื่อ
ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
โดยผู้ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตร จำนวน 3 ชั่วโมง พร้อมเกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

QR Code เข้าร่วมการอบรมออนไลน์

https://bit.ly/44BhMye
Number : 2512 654 8165
Password : obcc101 

ภาพพื้นหลังประกอบการอบรม

ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรม

แบบลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) รูปแบบออนไลน์ วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด (การตอบกลับ)

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

กำหนดการลงเว็บ.pdf