วีดิทัศน์พระราชทาน ตอนที่ 1 น้ำคือชีวิตแผ่นดิน
วีดิทัศน์พระราชทาน ตอนที่ 2 พิทักษ์ป่า พัฒนาสินสายน้ำ
วีดิทัศน์พระราชทาน ตอนที่ 3 พืชพรรณ ปลูกชีวิตมั่นคง
วีดิทัศน์พระราชทาน ตอนที่ 4 เศรษฐกิจพอเพียงนำทางชีวิต
ดร. อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก

ผอ.สพม.ร้อยเอ็ด

รนิเทศแบบบูรณาการ การบริหารงานโรงเรียนภาคี 4 ฝ่าย
ระชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอัตลักษณ์ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
ติดตามการเตรียมความพร้อมในการสอบ o-net ปี 2562
กิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
การประชุมปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

หนังสือราชการแจ้งโรงเรียนในสังกัด สพม.ร้อยเอ็ด (กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา) 2564

ที่ ศธ 04257/ว248 แนวทางการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ที่ ศธ 04257/ว244 การบันทึกข้อตกลง เกี่ยวกับการพัฒนา“สถานศึกษาพอเพียง” ให้เป็น “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓” ที่ ศธ 04257/ว240 ประกาศเลื่อนการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔(รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ที่ ศธ 04257/ว238 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๔ ที่ ศธ 04257/ว237 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. – สพฐ. ยุวชน ประจําปี ๒๕๖๔ ที่ ศธ 04257/ว234 แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (video Conference) เรื่อง แนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและ Coding ที่ ศธ 04257/ว221 ขอความร่วมมือแจ้งรายชื่อสถานศึกษาที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ ศธ 04257/ว218 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมทางวิชาการ ที่ ศธ 04257/ว142 ประกาศมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ที่ ศธ 04257/ว103 โรงเรียนแจ้งเพิ่ม-ลดข้อมูลรายชื่อนักเรียน ผ่านระบบ O-NET ครั้งที่ 2 ที่ ศธ 04257/ว102 นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ที่ ศธ 04257/ว100 ประชาสัมพันธ์สื่อ หนังสั้น ประกอบการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมวินัยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04257/ว99 “มัธยมออนไลน์ ห่างไกลโควิด” ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ที่ ศธ 04257/ว96 แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับครูและผู้ปกครอง ที่ ศธ 04257/ว92 การเผยแพร่สื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ที่ ศธ 04257/88 ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมอบรมออนไลน์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคํานวณสำหรับครู (C๔T) รุ่น ๒ และหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคํานวณสำหรับ ที่ ศธ 04257/ว84 ขอให้ส่งแบบสรุปผลการสํารวจและจำนวนนักเรียนระดับโรงเรียน โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในปี ที่ ศธ 04257/ว79 การส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการฝึกเพื่อประกอบอาชีพ(หลักสูตรระยะสั้น) 18-30 ชั่วโมง ที่ ศธ 04257/ว75 การกรอกข้อมูลตามแบบติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดําเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ ศธ 04257/ว74 เชิญเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) เรื่อง แนวทางการดําเนินงานโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคํานวณและ Coding ที่ ศธ 04257/ว42 การคัดเลือกผลงานนวัตกรรม โครงการ ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม ของโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ ศธ 04257/ว10 การจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ที่ ศธ 04257/ว8 การบันทึกข้อมูลของโรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดีบนระบบฐานข้อมูลและบริหารจัดการสถานศึกษา(School Management System) ประจำปีการศึกษา 2563
นโยบายการจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปี 2563
เปิดบ้านวิชาการ open house
สพม.27 ร่วมงานปั่นเพื่อพ่อ
นำเสนอประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์