สำนักงานลูกเสือ-ยุวกาชาด สพม.นครพนม

"สพม.นครพนม โรงเรียนคุณภาพ 3วิ สู่ปัญญานฤมิต ชีวิตมีสุข ตามรอยนวัตวิถี"

นายพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธ์ุ
ผอ.ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม

นายฉัตรชัย ไชยมงค์
รอง ผอ.ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม
นางจีระนันท์ เมืองจันทร์
เจ้าหน้าที่ลูกเสือ
นางสาวธิมารัชต์ อธิภัทร์สถาพร
เจ้าหน้าที่ลูกเสือ
นางสาวสุกัญญา เสทสีสุข
เจ้าหน้าที่ลูกเสือ

ประกาศผลการคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน ผู้สนับสนุน กิจการลูกเสือดีเด่น  ประจำปี 2565  

E-Service - Web Site 

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม

พระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน
ให้แก่ บุคลากรทางการลูกเสือ ตามพระราชบัญญัติ ลูกเสือ พ . ศ. 2551 จํานวน 628 ราย
ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ . ศ. 2564   คลิก =>ราชกิจกานุเบกษา  

การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ประจำปี 2564

ด้วย สพฐ. กำหนดการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีอย่างเป็นรูปธรรม มุ่งมั่นพัฒนางานลูกเสือของโรงเรียนเป็นตัวอย่างที่ดี สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก  ประกาศ สพฐ. เรื่อง ผลการคัดเลือก 

ผลการคัดเลือกโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ