สำนักงานลูกเสือ-ยุวกาชาด สพม.นครพนม

"สพม.นครพนม วิถีคุณภาพ นักเรียนปลอดภัย ขับเคลื่อนโดยอาชีวนวัตวิถี"

พระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน

รงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน
ให้แก่ บุคลากรทางการลูกเสือ ตามพระราชบัญญัติ ลูกเสือ พ . ศ.
2551 จํานวน 628 ราย
ประกาศ ณ วันที่
14 ธันวาคม พ . ศ. 2564

ประกาศผลการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2564

รายงานกิจการลูกเสือ ประจำปี 2564

E-Service - Web Site

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม

การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ประจำปี 2564

สพด้วย สพฐ. กำหนดการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีอย่างเป็นรูปธรรม มุ่งมั่นพัฒนางานลูกเสือของโรงเรียนเป็นตัวอย่างที่ดี โดยสถานศึกษาสนใจจัดส่งเอกสารตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดให้ สพม.นครพนม ภายในวันที่ 20 เม.ย.2564 สามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกได้ที่นี่

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

ประกาศ สพฐ. เรื่อง ผลการคัดเลือก

ผลการคัดเลือกโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ