สำนักงานลูกเสือ-ยุวกาชาด สพม.นครพนม

"สพม.นครพนม วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ นักเรียนปลอดภัย"

รายงานกิจการลูกเสือและการนำส่งเงินบำรุงลูกเสือ ประจำปี 2564

E-Service - Web Site

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม

ประกาศการคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ ประจำปี 2564

สำนักการลูกเสือยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดดำเนินการคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและเกียรติประวัติแก่ยุวกาชาดที่กระทำความดี มีศรัทธามุ่งมั่นสนับสุนนกิจการยุวกาชาดให้เจริญก้าวหน้า โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบได้ที่ลิงก์ท้ายนี้

ประกาศการคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทาน ประจำปี 2564

การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ประจำปี 2564

สพด้วย สพฐ. กำหนดการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีอย่างเป็นรูปธรรม มุ่งมั่นพัฒนางานลูกเสือของโรงเรียนเป็นตัวอย่างที่ดี โดยสถานศึกษาสนใจจัดส่งเอกสารตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดให้ สพม.นครพนม ภายในวันที่ 20 เม.ย.2564 สามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกได้ที่นี่

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

ประกาศ สพฐ. เรื่อง ผลการคัดเลือก

ประกาศการคัดเลือกโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ปี 2564

สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดจัดโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยจัดส่งผลงานให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่ที่สถานศึกษาตั้งอยู่ ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์ฯได้ที่นี่ หลักเกณฑ์

ผลการคัดเลือกโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ปี 2563

ขอแสดงความยินดีกับกองลูกเสือโรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี 2563 อันดับ 1 ระดับประเทศ

ประกาศ สป.ศธ. เรื่อง รายชื่อสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ