ภารกิจที่ผ่านมา

เมื่อวานวันที่ 28 กรกฎาคม 2561

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนมร่วมกับจังหวัดนครพนมจัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 โดยมีนายประทีป ฤทธิกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมทางการลูกเสือ

เมื่อวัน 19 - 21 กรกฎาคม 2561

นายประทีป ฤทธิกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดนครพนม โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวทั้งภาครัฐและเอกชน

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561

นายประทีป ฤทธิกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในการประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดนครพนม ที่โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม โดยมีหน่วยทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันป้องกันปัญหาและส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดนครพนม

วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น.

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม / ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมีผู้บังคับบัญชา ลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญ ลูกเสืออาสา กกต. ลูกเสือชาวบ้าน และเนตรนารี จากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดนครพนม ร่วมพิธีกว่า 2,500 คน ณ สนามกีฬาจังหวัดนครพนม เทศบาลเมืองนครพนม

เมื่อ 10 มิ.ย.61 พล.ต.สมชาย ครรภาฉาย ผบ.มทบ.210 เป็นประธานในการประชุมเตรียมการป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันฟุตบอลโลก 2018 ห้วง 14 มิ.ย. - 15 ก.ค.61 ในพื้นที่ จว.น.พ. ณ ห้องประชุม กอ.รมน.จว.น.พ. ศาลากลาง จว.น.พ. (หลังเก่า) โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมประชุม ดังนี้

1.กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครพนม (ฝ่ายทหาร)

2.ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม

3.ปกครองจังหวัดนครพนม

4.สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครพนม

5.สำนักงานอัยการจังหวัดนครพนม

6.อธิการบดีมหาวิทยาลัยนคนพนม

7.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนคนพนม

8.ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

9.ผู้อำนวยการโรงเรียนนครพนมวิทยาคม

10.สำนักงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครพนม

11.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม

โครงการจัดกิจกรรมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด (ผลิตคนดีสู่สังคม) ประจำปี 2561

สืบเนื่องจากโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมลูกเสือ ซึ่งได้ดำเนินการจัดมาแล้วอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา โดยจัดให้มีการประกวดระเบียบแถวลูกเสือทั่วประเทศ สำหรับ ปี 2561 พิจารณาเห็นว่า กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายมุ่งเน้นในด้านคุณธรรมนำความรู้ ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ จึงจัดให้มีการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ทั่วประเทศ เพื่อให้ ลูกเสือมีระเบียบ มีวินัย มีความเข้มแข็ง อดทน อดกลั้น รู้จักเสียสละ โครงการอันเป็นคุณธรรมที่ลูกเสือจะต้องยึดถือปฏิบัติตามอุดมการณ์ของ ลูกเสือเพราะเมื่อลูกเสือมีคุณธรรมแล้ว ย่อมนำไปสู่การเรียนรู้ใน สิ่งต่าง ๆ ที่ดี สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต สามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข

โครงการค่ายครอบครัวสุขสันต์สมานฉันท์ สังคมไทย พ.ศ.2561 วันเสาร์ที่ 2 มิ.ย. 2561

จังหวัดนครพนม โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม

ร่วมกับสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดจัดโครงการค่ายครอบครับสุขสันต์ฯ พ.ศ 2561 ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม จำนวน 70 ครอบครัว เพื่อเป็นการเสริมสร้างสถาบัน ครอบครัวให้มีความเข้มแข็งอบอุ่นและสมาชิกในครอบครัว มีสัมพัธภาพที่ดีต่อกัน เกิดคว่มรัก ความเข้าใจ ฯลฯ