ภารกิจที่ผ่านมา

นายปริญญา ธรเสนา หัวหน้าศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นางนงลักษณฺ์ เศรษฐพูธ์ เลขานุการศูนย์ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ออกตรวจ ติดตามเฝ้าระวังความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในช่วงเทศกาลไหลเรือไฟ ในระหว่างวันที่ 17 - 25 ตุลาคม ๒๕๖๑


วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 19.00 น. นายปริญญา ธรเสนา ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้นายชวรงค์ วงศ์ศรีทา รองศึกษาธิการจังหวัดนครพนม นำข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายปริญญา ธรเสนา ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้นายชวรงค์ วงศ์ศรีทา รองศึกษาธิการจังหวัดนครพนม นำข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีถวายบังคม พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และมอบหมาย นายครรชิต คูณสาร นำคณะครู สังกัด สพม.22 และสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม เชิญพวงมาลา และจัดเรียง พวงมาลา ร่วมกับจังหวัดนครพนม

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 06.00 น. นายปริญญา ธรเสนา ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นายชวรงค์ วงศ์ศรีทา รองศึกษาธิการจังหวัดนครพนม นำข้าราชการ ในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ บริเวณหน้าวัดมหาธาตุ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ในการนี้ นางนงลักษณ์ เศรษฐพูธ์ ผอ.กลุ่มลูกเสือฯ ได้ประสานโรงเรียนในสังกัด สพม.22 (โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย โรงเรียนนครพนมวิทยาคม)ผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือ และนักศึกษาวิชาทหาร เข้าร่วมถ่ายของจากบาตรพระภิกษุสงฆ์ และมอบหมายให้นายครรชิต คูณสาร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ร่วมปฏิบัติศาสนพิธี ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดนครพนม

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 นายปริญญา ธรเสนา ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นางนงลักษณ์ เศรษฐพูธ์ ผู้อำนวยการกลุ่ม ลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C.) รุ่นที่ ๑/๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ 18 - 24 ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียน นางัวราษฎร์รังสรรค์ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม และมอบหมายนายครรชิต คูณสาร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรใรการฝึกอบรมดังกล่าว จัดโดย สำนักงานลูกเสือจังหวัดนครพนม ร่วมกับสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒ โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ และโรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์

เมื่อวานวันที่ 28 กรกฎาคม 2561

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนมร่วมกับจังหวัดนครพนมจัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 โดยมีนายประทีป ฤทธิกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมทางการลูกเสืออ่านต่อ

เมื่อวัน 19 - 21 กรกฎาคม 2561

นายประทีป ฤทธิกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดนครพนม โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวทั้งภาครัฐและเอกชน

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561

นายประทีป ฤทธิกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในการประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดนครพนม ที่โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม โดยมีหน่วยทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันป้องกันปัญหาและส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดนครพนมอ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น.

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม / ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมีผู้บังคับบัญชา ลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญ ลูกเสืออาสา กกต. ลูกเสือชาวบ้าน และเนตรนารี จากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดนครพนม ร่วมพิธีกว่า 2,500 คน ณ สนามกีฬาจังหวัดนครพนม เทศบาลเมืองนครพนมอ่านต่อ

เมื่อ 10 มิ.ย.61 พล.ต.สมชาย ครรภาฉาย ผบ.มทบ.210 เป็นประธานในการประชุมเตรียมการป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันฟุตบอลโลก 2018 ห้วง 14 มิ.ย. - 15 ก.ค.61 ในพื้นที่ จว.น.พ. ณ ห้องประชุม กอ.รมน.จว.น.พ. ศาลากลาง จว.น.พ. (หลังเก่า) โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมประชุม ดังนี้

1.กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครพนม (ฝ่ายทหาร)

2.ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม

3.ปกครองจังหวัดนครพนม

4.สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครพนม

5.สำนักงานอัยการจังหวัดนครพนม

6.อธิการบดีมหาวิทยาลัยนคนพนม

7.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนคนพนม

8.ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

9.ผู้อำนวยการโรงเรียนนครพนมวิทยาคม

10.สำนักงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครพนม

11.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม อ่านต่อ

โครงการจัดกิจกรรมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด (ผลิตคนดีสู่สังคม) ประจำปี 2561

สืบเนื่องจากโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมลูกเสือ ซึ่งได้ดำเนินการจัดมาแล้วอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา โดยจัดให้มีการประกวดระเบียบแถวลูกเสือทั่วประเทศ สำหรับ ปี 2561 พิจารณาเห็นว่า กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายมุ่งเน้นในด้านคุณธรรมนำความรู้ ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ จึงจัดให้มีการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ทั่วประเทศ เพื่อให้ ลูกเสือมีระเบียบ มีวินัย มีความเข้มแข็ง อดทน อดกลั้น รู้จักเสียสละ โครงการอันเป็นคุณธรรมที่ลูกเสือจะต้องยึดถือปฏิบัติตามอุดมการณ์ของ ลูกเสือเพราะเมื่อลูกเสือมีคุณธรรมแล้ว ย่อมนำไปสู่การเรียนรู้ใน สิ่งต่าง ๆ ที่ดี สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต สามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข อ่านต่อ

โครงการค่ายครอบครัวสุขสันต์สมานฉันท์ สังคมไทย พ.ศ.2561 วันเสาร์ที่ 2 มิ.ย. 2561

จังหวัดนครพนม โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนมร่วมกับสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดจัดโครงการค่ายครอบครับสุขสันต์ฯ พ.ศ 2561 ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม จำนวน 70 ครอบครัว เพื่อเป็นการเสริมสร้างสถาบัน ครอบครัวให้มีความเข้มแข็งอบอุ่นและสมาชิกในครอบครัวมีสัมพัธภาพที่ดีต่อกัน เกิดคว่มรัก ความเข้าใจ ฯลฯอ่านต่อ