สภานักเรียน สพม.นครพนม

"สพม.นครพนม โรงเรียนคุณภาพ 3 วิ สู่ปัญญานฤมิต ชีวิตมีสุข ตามรอยนวัตวิถี"

วัตถุประสงค์ของการดำเนินงานสภานักเรียน 

มาตราที่ 6  การดำเนินกิจกรรมของนักเรียนมีวัตถุประสงค์ต่อไปนี้       1. ให้นักเรียนได้เรียนรู้ฝึกฝนตนเองในการใช้สิทธิเสรีภาพและการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข       2. เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนได้รับผิดชอบในการจัดการกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา       3. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน ให้มีความรู้ความสามัคคี ความเสียสละอุทิศตนและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ         4. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมหลักสูตรทั้งทางวิชาการและประสบการณ์ทางวิชาชีพให้แก่นักเรียน       5. เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามธรรมนูญนี้และฝึกความมีวินัยแห่งตน       6. เพื่อฝึกให้รู้สิทธิและหน้าที่ของตน       7. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจกรรมต่างๆ ตามควรแก่กรณีในรูปแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข       8. ฝึกความเป็นผู้นำ ผู้ตาม เพื่อให้เป็นผู้ร่วมงานที่ดี       9. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน 

สภานักเรียนรวมใจ  ก้าวไกล พัฒนา

คู่มือสภานักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2566(สมบูรณ์).pdf

คู่มือการแข่งขันต้อนแบบสภานักเรียน ปี 2566

มาตรการดำเนินงานสภานักเรียน ระดับเขตพื้นที่ฯ

มาตรการดำเนินงานสภานักเรียน ระดับสถานศึกษา