" สพม.นครพนม โรงเรียนคุณภาพ 3 วิ สู่ปัญญานฤมิตร ชีวิตมีสุข ตามรอยนวัตวิถี "

ข่าวสารทางการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานกิจกรรม

ในวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมการรักษาวินัย เสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และกฎหมายปกครองกับการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดย นายภคิน ลดาดกจิรานนท์ รอง ผอ.สพม.นครพนม เป็นผู้กล่าวรายงานถึงการจัดโครงการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมนนทรี โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

งานกิจกรรม

ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.นครพนม  มอบหมายให้ นายฉัตรณรงค์ วงศ์พนารัตน์  ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี นางศิริประภา ทรัพยสิทธิ์ นักจัดการงานทั่วไป  เข้าร่วมงานพิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ท่านที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย และทรงปรีชาสามารถด้านช่าง รวมทั้งทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานของช่างไทยให้มีความเป็นมาตรฐาน ณ หอประชุมศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 

งานกิจกรรม

ในวันที่ 7 สิงหาคม 2565 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป นายฉัตรชัย ไชยมงค์ รอง ผอ.สพม.นครพนม นายฉัตรณรงค์ วงศ์พนารัตน์ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี นายเริงณรงค์  ดวงดีแก้ว ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน พร้อมบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมงานวันรพี  ซึ่งในทุกวันที่ 7 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้ทรงได้รับการยกย่องให้เป็น "พระบิดาแห่งกฎหมายไทย" เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นนักนิติศาสตร์ และทรงวางระบบแบบแผน ศาลยุติธรรม รวมถึงทรงจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยอันเป็นประโยชน์ใหญ่ยิ่งแก่ประเทศชาติ   

กรณีตัวอย่างความผิดทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ติดต่อ กลุ่มกฎหมายและคดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม

1. นายฉัตรณรงค์ วงศ์พนารัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
    หมายเลขโทรศัพท์ 081 - 049 - 5167

2. นางศิริประภา ทรัพยสิทธิ์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป หมายเลขโทรศัพท์ 083 - 288 - 5643