ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

เกี่ยวกับเงินเรียนฟรี 15 ปี


ค่าใช้จ่ายที่ไม่สะท้อนคุณภาพการศึกษา


ค่าใช้จ่ายที่ไม่สะท้อนคุณภาพการศึกษา1.pdf

ค่าใช้จ่ายที่เบิกจากเงินของทางราชการไม่ได้


ค่าใช้จ่ายที่เบิกจากเงินของทางราชการไม่1.pdf

สถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของหน่วยตรวจสอบภายใน สพม.นครพนม

ตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ

สถิติการให้บริการ พ.ศ.2566.pdf

หนังสือ

คำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับการเงิน การคลังและสินทรัพย์

หนังสือคำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับการเงิน กา.pdf
หนังสือคำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับการเงิน กา.pdf

คู่มือการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการจัดงาน

คู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทาง.pdf

แนวทางการดำเนินตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เล่มแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุน-2566.pdf

การอนุมัติหลักการการเบิกจ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ การจัดฝึกอบรมฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ว 35 การเบิกค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อน.pdf

หลักเกณ์และอัตราการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 3

ว 471 หลักเกณฑ์เบิกค่ารักษาพยาบาล (กรณีติด Covid-.pdf
แนวทางการดำเนินงานบริหารงบประมาณ.pdf

แนวทางการดำเนินงานและบริหารงบฯ ในสถานการณ์โควิด

แจ้งแนวทางการดำเนินงานและการบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง