คู่มือแนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556

แนวทางรักษาความปลอดภัย-1.pdf
แนวทางรักษาความปลอดภัย-4.pdf
แนวทางรักษาความปลอดภัย-2.pdf
แนวทางรักษาความปลอดภัย-3.pdf

คู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คู่มือการคุ้มครองและช่วยเด็กนักเรียน.pdf
ร่างคู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือ 2563.pdf

ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนการดำเนินงานขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย

เอกสารการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชน (2) (1).pdf

คู่มือ การคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาทักษะชีวิต ประจำปี 2563

คู่มือการคัดเลือก คณุต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาทักษะชีวิต ปี 2563.pdf

คู่มือ การคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563

คู่มือ การคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขต ปี 2563.pdf

แบบประเมินการนิเทศ ติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตนักเรียน อันเนื่องมาจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แบบประเมินของกรรมการ.docx
แบบประเมินของรร.docx

การประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศนักจิตวิทยา วันที่ 22 มิถุนายน 2563

ปฐมนิเทศนักจิตวิทยา (200663).pdf
1ประกอบการบรรยาย22มิย.2563.pdf
2.ศศกร วิชัย-บทบาทนักจิตวิทยาโรงเรียนในการ.ppt
3.อนันต์ นามทองต้น-แผนการฝึกอบรมครูประจำชั.pptx
ร่างหลักสูตรฝึกอบรมครูเพื่อเป็นนักจิตวิ.pdf

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชุมทางไกลออนไลน์ด้วยระบบ ZOOM กับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เสนอผลงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และความปลอดภัยในสถานศึกษา สพม.22

  • วันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ.ห้องรับรองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษษมัธยมศึกษา เขต 22 อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครพนม นายประหยัด วังวร ผู้อำนวยการโรงเรียนนครพนมวิทยาคม รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 พร้อมด้วย นางจีระนันท์ เมืองจันทร์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ร่วมประชุมทางไกลด้วยระบบออนไลน์ด้วยระบบ ZOOM กับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาของ สพม.22 พร้อมถอดบทเรียนความสำเร็จจากการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาในรูปแบบ KHONG NATEE Model ภายใต้ความร่วมมือของสหวิทยาเขต ทั้ง 12 สหวิทยาเขต คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา และทีมสหวิชาชีพ ซึ่งส่งผลความสำเร็จทำให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22ได้รับโล่รางวัลยอดเยี่ยมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ประจำปี 2563 ระดับประเทศ

ปฐมนิเทศน์นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

วันที่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมกันเกรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 นายจักราวุธ สอนโกษา ผอ.สพม.22 มอบหมายให้ นายอิทธิพัทธิ์ อรรสาร รอง ผอ.สพม.22 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา,ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่เกี่ยวข้อง ด้วยระบบ Video Conference ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครูผู้ปฎิบัติหน้าที่นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสถานศึกษา และนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อชี้แจงกรอบภารกิจการทำงานด้านจิตวิทยา บทบาทและหน้าที่ของนักจิตวิทยาโรงเรียน หลักสูตรการฝึกอบรมครูประจำชั้นเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา และนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 9 รุ่น ระหว่าง เดือนมิถุนายน - กันยายน 2563

การช่วยเหลือนักเรียน ประสบอัคคีภัย โรงเรียนดอนตาลวิทยา


เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 นายจักราวุธ สอนโกษา ผอ.สพม.22 ได้มอบหมายให้ นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร รอง ผอ.สพม.22 เป็นผู้แทนมอบเงินช่วยเหลือเป็นจำนวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) ให้กับนายณัฐพล ตามบุญ นักเรียนชั้น ม.5/5 โรงเรียนดอนตาลวิทยา ต.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ซึ่งบ้านพักอาศัยได้เกิดอัคคีภัยที่บ้านพัก เลขที่ 58 หมู่ 4 บ้านนาหว้า ต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร โดยคาดว่าเกิดเหตุในวันที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลาประมาณ 05.00 น. เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ นายณัฐพล ตามบุญ ต่อไป

การช่วยเหลือนักเรียนให้ศึกษาต่อจนจบการศึกษาภาคบังคับ


วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นายจักราวุะ สอนโกษา ผอ.สพม.22 มอบให้ นายฉัตรณรงค์ วงศ์พนารัตน์ ผอ.กลุ่มกฏหมายและคดี ,นางจีระนันท์ เมืองจันทร์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางสุมาลี ไชยสุระ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ฃงพื้นที่ประชุมคณครูและเยี่ยมบ้านนักเรียน ณ โรงเรียนดงหลวงวิทยา จังหวัดมุกดาหาร โดย นายคนิม เบญมาตย์ ผอ.โรงเรียนดงหลวงวิทยา ร่วมติดตามเพื่อให้ความช่วยเหลือนักเรียนให้ศึกษาจ่อจนจบการศึกษาภาคบังคับตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV

การช่วยเหลือนักเรียนด้านปัญหาสุขภาพ


เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เลวา 13.30 น. นายจักราวุธ สอนโกษา ผอ.สพม.22 ได้มอบหมายให้ นางจีระนันท์ เมืองจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางสุมาลี ไชยสุระ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านักเรียนร่วมกับ นายสายัน ปองไป ผู้อำนวยการโรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา อ.เรณูนคร จ.นครพนม ได้ให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือนักเรียนซึ่งมีปัญหาด้านสุขภาพ สามารถศึกษาต่อจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการต่อไป

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง