Seachtain na Gaeilge

Seachtain na Gaeilge le hEnergia in Ard Mhacha 2022

1ú - 17ú Márta 2022 / 1st - 17th March 2022

 • An Aoine 4ú Márta - ‘Ceolchoirm na Féile’ - Festival Concert, 8pm to 10pm

(Fáiltiú Fíona / Wine Reception)


 • Áit / Location: Aonach Mhacha, 74-76 Sráid na nGall, Ard Mhacha, BT61 7LG


 • Táille / Fee - £15.00


Banna ceoil tíre/traidisiúnta Éireannach is ea Clann Mhic Ruairí, ina measc tá deartháireacha Tony (amhránaí), Aodh (amhránaí / giotáraí), Sean (amhránaí), Dónall (amhránaí / cnagcheoltóir) agus iníon le Tony Megan (piano agus amhránaí).


Mar theaghlach, tógadh iad ar amhráin agus scéalta Gaelacha Ghaeltacht Rann na Feirste i gContae Thír Chonaill. Is é an ceantar seo d’Éirinn áit bhreithe na ceoltóirí mór le rá amhail Altan, Dónall Lunny agus Skara Brae.Tá Clann Mhic Ruairí ag súil leis an gcultúr saibhir ceoil seo atá mar chroílár a gcuid oibre a chaomhnú agus a chur chun cinn. Casann siad amhráin thraidisiúnta le chur chuige comhaimseartha, nuálaíoch agus spreagthach ach ag an am ceanna ag coinneáil glaineacht thraidsiúnta agus ionracas an amhráin.

Clann Mhic Ruairí is a highly acclaimed Irish folk/trad band made up of siblings Tony (singer), Aodh (singer/guitar), Sean (singer), Dónall (singer/percussion) and Tony’s daughter Megan (piano and singer).

As a family they were raised on the Gaelic songs and stories of the Rann na Feirste Gaeltacht in County Donegal. This corner of Ireland is the birth place of internationally acclaimed artists such as Altan, Dónall Lunny and Skara Brae. Clann Mhic Ruairí have now taken up the torch in the hope of conserving and promoting this rich musical culture which lies at the core of their being. They perform traditional songs with a contemporary, innovative and inspirational approach, retaining the traditional purity and integrity of the songs. • An Satharn 5ú Márta - Searmanas Cultúrtha Sínise - Chinese Cultural Ceremony


 • Áit / Location - Aonach Mhacha, 1pm


 • Táille/Fee - Saor in aisce / No ChargeIs í an tSín an tír is mó daonra ar domhan le daonra reatha de níos mó ná 1.4 billiún duine. Tá an tSín ar cheann de na sibhialtachtaí is ársa ar domhan le cultúr atá dírithe ar fhealsúnacht, shuáilcí, bhéasaíocht agus traidisiúin a chothaítear. Déanann daoine ar fud an domhain traidisiúin agus féilte na Síne a cheiliúradh agus a chleactadh freisin. Tá tionchar domhanda anois ag teanga, polaitíocht, fealsúnacht, ailtireacht, ceol, rince, litríocht, ealaíon comhraic, cócaireacht, amharc-ealaíona, criadóireacht, reiligiún, cursaí gnó agus stair na síne.


Ar an Satharn 5ú Márta reáctálfaidh CAIRDE TEO ócáid léirithe le hInstitiúid Confucius i dtimpeallacht álainn Cultúrlann Aonach Mhacha ag na Seamlais. Ceol Sínise traidisiúnta agus Searmanas Tae Sínise chomh maith le clár oideachasúil imeachtaí don teaghlach ar fad. Tá fearradh na Fáilte roimh chách!


Bunaíodh an Institiúd Confúiceach ag Ollscoil Uladh sa bhlain 2011 le naisc acadúil, chúlturtha, eacnamaíoch agus shóisialta a fhorbairt idir Tuaisceart na hÉireann agus an tSín. Ó sin, tá Seomraí Ranga Confúiceach bunaithe acu i scoileanna fud fad Tuaisceart na hÉireann ag teagasc Mandairínise agus cultú na Síne. Tá an nasc idir Ollscoil Uladh agus Ollscoileanna sa tSín ag neartú comhoibriú i malartú múinteoirí agus mic léinn, taighde agus ardáin fhorbartha, comroinnt smaointí teagasc agus áiseanna eile.


Cuireann an comhoibriú seo nuálaíocht i dtallann, cothú, taighde eolaíoch, naisc ghnó agus oidhreacht cultúrtha chun cinn.


China is the most populated country in the world with a current population of more than 1.4 billion people. China is one of the world’s most ancient civilizations with a culture focussed on philosophy, virtue, etiquette, and cherished traditions. Chinese traditions and festivals are also celebrated and practiced by people around the world. Chinese language, politics, philosophy, architecture, music, dance, literature, martial arts, cuisine, visual arts, ceramics, religion, business acumen and history now have a global influence.

On Saturday 5th March, CAIRDE Teo will host a performance event by The Confucius Institute in the beautiful surroundings of Cultúrlann Aonach Mhacha at The Shambles. Traditional Chinese music and tea-making will be accompanied by an educational programme of activities for all the family. Everyone from the local community is welcome to join in!

The Confucius Institute at the Ulster University (CIUU) was established in 2011 to develop academic, cultural, economic and social ties between the north of Ireland and China. Since then it has set up a network of Confucius Classrooms in schools across the north, teaching Mandarin Chinese and culture. The connection between Ulster and Chinese universities has deepened cooperation in the exchange of teachers and students, establishing research and development platforms, and sharing teaching ideas and other resources.

Such cooperation continues to promote innovation in talent, cultivation, scientific research, business connections and cultural heritage.

 • An Domhnach 6ú Márta - Picnic Teaghlaigh - Family Picnic, 12:30pm


 • Áit / Location: Páirc Foraoise Sliabh Cuillin - Slieve Gullion Forest Park


 • Táille / Fee - Saor in Aisce / No Charge


Mar chuid do Sheachtain na Gaeilge i mbliana, tá CAIRDE Teo ag reachtáil Picnic Teaghlaigh ar an Domhnach 6ú Márta. Beidh an picnic ar siúl i bPáirc Foraoise Sliabh Cuillin in Ard Mhacha ag teacht le chéile le Gaelphobal Ard Mhacha Theas. Cuirfear tús leis an phicnic ar 12.30pm agus beidh muid ag bualadh le chéile ag an charrchlós ag Sliabh gCuillinn.


Cairde Teo will host a family picnic to celebrate Seachtain na Gaeilge this year on Sunday 6th March. The picnic will take place at Slieve Gullion Forest Park in Armagh in conjucntion with Gaelphobal Ard Mhacha Theas. The picnic will get under way at 12.30pm, meeting at the carpark at Slieve Gullion. • An Luan 3ú Márta - Taispeántas Griangraf Vincent Loughran - Vincent Loughran Photography Exhibition

 • Áit / Location: Aonach Mhacha, 74-76 Sráid na nGall, Ard Mhacha, BT61 7LG


 • Táille / Fee - Saor in aisce/No Charge


Mar chuid de 'Armagh Fusion Festival', cuireann Aonach Mhacha an taispeántas grianghrafadóireachta suntasach de shaothar grianghrafadóir iomráiteach Vincent Loughran inár láthair taispeántais agus comhdhála den scoth.

Beidh an taispeántas dírithe ar ceantar na Seamlais agus go háirithe an sean-stáisiún dóiteáin agus an Cultúrlann úrscothach ainmnithe i ndiaidh an bhandé Macha a thug a hainm dár gcathair ársa. Insíonn bailiúchán fairsing Vincent scéal na coda ársa seo d'Ard Mhacha thar tríocha bliain. Is taispeántas dátheangach é seo le foscríbhinní faisnéiseacha i mBéarla agus i nGaeilge.

Tá muid ag dúil go mór le taispeántas Vincent a fheiceáil – Beidh fáilte roimh chách.


Beidh an taispeántas ar taispeáint ón 3ú Márta i gCultúrlann Aonach Mhacha fríd Seachtain na Gaeilge ar aghaidh go dtí Lá Fhéile Pádraig.


As part of the 'Armagh Fusion Festival', Aonach Mhacha mounts a striking photographic exhibition of the work of veteran Armagh photographer, Vincent Loughran, in our stunning exhibition and conference space. The exhibition will focus on the Shambles area and in particular the former fire station and the new state of the art Irish language and arts centre named after the Goddess Macha who also gave her name to our ancient city. Vincent uses his extensive photographic collection to tell the story of this ancient part of Armagh over the past three decades. This is a bi-lingual exhibition with informative captions in both Irish and English. Tá muid ag dúil go mór le taispeántas Vincent a fheiceáil – Beidh fáilte roimh chách.

The exhibition will be on display from 3rd March in Aonach Mhacha and remain in place during Seachtain na Gaeilge which runs up to St. Patrick’s Day.

 • An Sathairn 12ú Márta - ‘Dianchúrsa’ - Intensive Irish Language Course, 11am to 4pm


(Lón san áirithe / Lunch included)


 • Áit / Location: Aonach Mhacha, 74-76 Sráid na nGall, Ard Mhacha, BT61 7LG


 • Táille / Fee - £15.00 (£10 unwaged)


Más fíor-thosaitheoir thú nach bhfuil uait ach bhlaiseadh den chéad uair den teanga atá á labhairt go leanúnach in Ard Mhacha le breis agus 2000 bliain, nó má tá tú ar thairseach na hoilteachta sa teanga oifigiúil stáit is déanaí atá aitheanta ag an AE, beidh rud éigin ar fáil duit sa dianchúrsa seo i gcathair Ard Mhacha.


Beidh ceithre leibhéal foghlaimeora ann a ndéanfaidh ár muinteoirí gairmiúla cáilithe freastal orthu.

Cuirfear an Dianchúrsa ar fáil i gCultúrlann Aonach Mhacha, i gceantar an Seamlas i gcathair Ard Mhacha.

Whether you’re an absolute beginner who merely wants a first taste of the language that’s been spoken in Ard Mhacha continuously for over 2000 years, or you’re on the cusp of proficiency in the EU’s most recently recognised, official state language, there’ll be something for you in this intensive one day course in Armagh City.

There will be four levels of learner catered for by our professionally qualified teachers.

The Dianchúrsa / Intensive Course will be delivered in the beautiful surroundings of Cultúrlann Aonach Mhacha in the Shambles area of Armagh City.

 • An Sathairn 12ú - Turas go hEPIC i mBaile Átha Cliath


 • Áit / Location: EPIC, Baile Átha Cliath (Bus ag imeacht ó Aonach Mhacha ar 9:00am


 • Táille / Fee - £15 (Páiste amháin) £10 (aon pháiste eile)


Lonnaithe i lár chathair Baile Átha Cliath, ag EPIC gheobhaidh tú amach scéal ár n-imircigh agus an tionchar a bhí acu ar an domhain, tuigfidh tú nach mbaineann an imirce leis na rudaí a fhágann daoine ina dhiaidh, ach cad a tugann siad leo. Ag EPIC gheobhaidh tú amach an tionchar forleathan de stair na hÉireann agus an tionchar a bhí ag 10 milliúin fir agus mná ar an domhan.


Located in Dublin city centre, at EPIC you will uncover the story of our emigrants and how they shaped the world, you’ll realise that emigration is not about what people leave behind, but what they bring with them. At EPIC you’ll discover the far reaching influence of Irish history, and the impact the 10 million Irish men and women who left Ireland had on the world.


 • An Mháirt 15ú Márta Seoladh Leabhar - 'Pluid' le hEoghán Mac Cormaic 6pm - 7pm

(Fáiltiú Fíona / Wine Reception)

 • Áit / Location : Aonach Mhacha, 74-76 Sráid nan Gall, Ard Mhacha, BT61 7LG

 • Táille / Fee – Saor in Aisce / No Charge


Bhuaigh 'Pluid, Scéal na mBlocanna H 1976-81' duais Oireachtas na Gaeilge don saothar do dhaoine fásta i 2021, agus tá sé ar na foilsiú anois ag Coiscéim. Sna léirmheasanna a scríobh moltóirí an Oireachtais don leabhair dúirt siad:

"Insint eisceachtúil ón taobh istigh atá anseo a chuirfidh le taifead stairiúil agus lenár dtuigbheáil ar an tréimhse agus ar tharla inti. Tá ardmholadh tuillte ag an údar as saothar tábhachtach a sholáthar do phobal léitheoireachta na Gaeilge"

"Fríd an scéal uilig, léirítear spiorad na gcimí ar bhealach neamh-mhaoithneach. Baineann an t-údar úsáid as greann agus tá stíl tharraingteach scríobhnóireachta aige a mheallann an léitheoir isteach sa phríosún leis".

Chaith an t-údar 1960 lá ar an agóid, 1580 ar an phluid agus 380 lá eile ar stailc oibre. Scaoileadh saor é as na Blocanna i 1991 i ndiaidh 15 bliana faoi ghlas. 40 bliana i ndiaidh na n-agóidí, seo an chéad uair go bhfuil scéal na mBlocanna H á insint as Gaeilge.

Beidh cóipeanna ar fáil ag an seoladh, agus ar fáil anois chomh maith ar www.pluid.ie


'Pluid, scéal na mBlocanna H 1976-1981' is 2021 Oireachtas award winning book and has been published by Coiscéim. In the reviews the judges at the Oireachtas wrote about the book they said:


'This is an exceptional narration from the inside which will add to the historic record and our understanding of that period of time and what happened. The author deserves commendation for providing this important piece of work for the Irish language community.'


'Throughout the story the spirit of the prisoners is shown in a non-sentimental way. The author uses humour and has an attractive style of writing which entices the reader into the prison with him.'


The author spent 1960 days on protest, 1580 days on the Blanket protest and 380 days on work strike. He was released from the H Blocks in 1991 after 15 years in prison. 40 years after the protests, this is the first story told of the H Blocks in Irish.


Copies will be available at the launch and are available now at www.pluid.ie


 • An Mháirt 15ú Márta – Keynote Speech:Dr Ian Malcolm – ‘Protestants and the Irish Language’ – 7:30pm to 9pm

(Fáiltiú Fíona / Wine Reception)

 • Áit / Location : Aonach Mhacha, 74-76 Sráid nan Gall, Ard Mhacha, BT61 7LG

 • Táille / Fee – Saor in Aisce / No Charge


Oibríonn Dr Ian Malcolm, as an Lorgain i gContae Ard Mhacha, mar aistritheoir/ateangaire agus saorcomhairleoir teanga. Ghlac a chuid sainleachtaí ar an Ghaeilge ó dhearcadh Protastúnach ar fud fad na hÉireann agus níos faide i gcéin é. Is tráchtaire rialta sna meáin Ghaeilge é Ian agus is craoltóir é freisin a d'oibrigh ar an raidió agus ar an teilifís le RTÉ agus BBC.

D'eisigh an Dr. Malcolm léiriú físe dá aistriúchán Gaeilge ar 'An tSais' ar YouTube ag iarraidh aird a tharraingt ar stair choiteann na Gaeilge. Bhí sé le feiceáil ina chlár fáisnéise iontach 'Críochdheighilt' roimh an Nollaig.

Déanann a leabhar 'Towards Inclusion: Protestants and the Irish Language' na dearcthaí iontacha stairiúla seo a phlé, chomh le ról na Gaeilge i saol Thuaisceart Éirinn le déanaí.


Dr Ian Malcolm, from Lurgan in County Armagh, works as a translator/interpreter and freelance language consultant. His specialist lectures on the Irish Language from a Protestant perspective have taken him all over Ireland and beyond. A regular commentator in the Irish language media, Ian is also a broadcaster who has worked on radio and television with both RTÉ and BBC NI.

Dr Malcolm released a video performance of his Irish translation of 'The Sash' on YouTube in a bid to highlight the shared history of the Irish Language. It featured in his fantastic BBC2 documentary ‘Críochdheighilt’ before Christmas.

His book, ‘Towards Inclusion: Protestants and the Irish Language’ considers these fascinating historical perspectives, as well as covering the role of Irish Language in Northern Ireland’s more recent past.

 • An Deardaoin 17ú Márta – Céilí Seiteanna ar Lá Fhéile Phádraig- St Patrick’s Day Sets Céilí, 3pm to 5pm


(Sólaistí beaga ar fáil / Light refreshments provided)


 • Áit / Location: Aonach Mhacha, 74-76 Sráid na nGall, Ard Mhacha, BT61 7LG


 • Táille / Fee - Saor in Aise / No Charge


Tá an-tóir ar 'rincí set' ar fud na hÉireann. Tá siad bunaithe ar cuadraillí, damhsa cúirte a bhí ann ar dtús. Athraíodh iad ag muintir na hÉireann go damhsa pobail ar leith a bhfuil tóir air sna bailte agus sráidbhailte fud fad na tíre.


Sna 1980í tháinig athbheochán ar seiteanna céilí agus seit ceardlanna a thug cuid mhór lucht tacaíochta nua leis. Chomh maith leis sin, tá athaimsiú tagtha ar damhsa seit agus ní amnháín in Éirinn ach ar fud an domhan, áit ar bith a bhfuil na heisimircigh ag cur fúthu.


Tá rince seit difriúil ó rince cearnóige agus rince mór toisc nach bhfuil fear/bean an tí de dhíth, tá ord na bhfigiúirí réamhshocraithe de réir ainm an tseit. In áiteanna le pobal mór damhsóirí cosúil le hÉirinn agus Nua Eabhrac, tá sé coitianta nach mbíonn fear/bean an tí mar tá na seiteanna ar eolas ag na rinceorí cheana féin. Ach ag na hionaid mhór áfach, is minic a bhíonn faer an tí nó bean an tí i láthair chun treoireacha a thabhairt do na daoine nach bhfuil muiníneach leis na seiteanna.


Bígí linn! Ní gá taithí a bheith agat!

Irish set dancing, in Irish referred to as ‘rincí seit’, is a popular form of folk dancing throughout Ireland. Set dances are based on quadrilles, which were originally court dances. These were transformed by the Irish into a unique and popular form of community dance enjoyed in villages and towns across the country.

In the 1980s a revival of sets céilí and set workshops brought many new fans and a lot of sets that had not been done for forty years or more have been recovered and are being danced once again, and not just in Ireland, but in every country across the world where emigrants have made their home!

Set dance differs from square dance and round dance in that it does not require a caller: the sequence of figures is predefined by the name of the set. In places with a large community of set dancers, like Ireland or New York City, it is usual for dances to be uncalled - that is, done with no calling - because most dancers already know the instructions for the common sets. However, at venues with larger numbers of occasional dancers, a caller is often present to give instructions as the dance progresses, for those people who are not yet familiar with the set.

Come along and join the fun. No previous experience required!

Club Leabhar achan Chéadaoin 10am @Aonach MhachaCoirm Gael Linn - 4ú Márta 2022