ระบบ SDQ
โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร

ให้นักเรียน ผู้ปกครอง ครูทำแบบประเมิน SDQ ตามลิ้ง ด้านล่าง ให้ครบและถูกต้อง

แบบประเมินพฤติกรรมในเด็ก SDQ นี้ ประกอบด้วยแบบสอบถาม 3 ชุด คือ แบบสอบถามสํา​หรับผู้ปกครอง ครู และ นักเรียน

แบบประเมิน SDQ สำหรับนักเรียน

แบบประเมิน SDQ สำหรับผู้ปกครอง

แบบประเมิน SDQ สำหรับครู