ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น


เรื่อง อุปสงค์-อุปทาน
ครุสุดารัตน์ ผกาแก้ว

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เรื่อง เลขยกกำลัง
ครูปาริชาติ เกตุแก้ว

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เรื่อง การลบจำนวนเต็ม (คาบที่ 2)
ครูกาญจนาภรณ์ ทองเทพ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ครูเฉลิมขวัญ กุศลสุข

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เรื่อง คำ 7 ชนิดและประโยค
ครูเหนือตะวัน เศรษฐพงศ์

มัธยมศึกษาปีที่ 1

เรื่อง Jobs and occupations
ครูวีรียา จุลสัตย์

มัธยมศึกษาปีที่ 1

เรื่อง We are a family
ครูกิตติยากรย์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เรื่อง การแพร่
ครูนวิญญา กุณฑล

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว1
ครูธนกฤต โมราศิลป์

มัธยมศึกษาปีที่ 1

เรื่อง Telling the time
ครูศิริลักษณ์ คงแก้ว

มัธยมศึกษาปีที่ 1

เรื่อง กระบวนการเทคโนโลยี
ครูยุทธนา บุญจันทร์

มัธยมศึกษาปีที่ 1

เรื่อง Preposition of place
ครูสาวิตรี นาคแท้

มัธยมศึกษาปีที่ 1

เรื่อง การแสดงความคิดเห็นและประเมินเรื่องจากการฟังและการดู ครูแทนไท ขาวทอง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เรื่อง แปรรูปกล้วยเป็นกล้วยเบรกแตก
ครูสุกัญญา เรืองเกิด

มัธยมศึกษาปีที่ 1

เรื่อง หินกักเก็บ-หินปิดกั้น-แหล่งปิโตรเลียม
ครูพัชรินทริ์ รัชชะ

มัธยมศึกษาปีที่ 1

เรื่อง แบบจำลองอะตอม
ครูภรณ์นภา ทองชู

มัธยมศึกษาปีที่ 1

เรื่อง การถ่ายโอนความร้อนในชีวิตประจำวัน
ครูปาริชาต หาญใจ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เรื่อง การคูณจำนวนเต็ม
คุณครูนวรา เลิศน้อย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เรื่อง การแก้ปัญหาด้วยวิธีการเขียนผังงาน
ครูเพ็ญพักตร์ ช่วยพันธ์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ
ครูภัสรา สังสนา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เรื่อง การฝึกปฏิบัติขลุ่ยเพียงออ
ครูตรีฐิติพงศ์ ใหมทอง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เรื่อง ทักษะและการสร้างความคุ้นเคยกีฬาแชร์บอล
ครูรัฐพล ศิริวงศ์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เรื่อง Python(Variable)
ครูนิภารัตน์ ดวงแก้ว

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เรื่อง การสร้างคำ
ครูราตรี ลือแล้ว

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เรื่อง สถานะของสาร
ครูทิตยา วรรณบวร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เรื่อง รำวงมาตรฐาน
ครูรวมพร ลั่นก้อง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เรื่อง ชนิดของคำนาม
ครูกัญญณัช เพชรรัตน์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เรื่อง Activities
ครูณัฐวดี รักษ์พงศ์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เรื่อง Rooms in the house
ครูปรารถนา อินทรสมเคราะห์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1