กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมครั้งที่ 1 วันอังคาร ที่ 14 กรกฏาคม 28563

สัปดาห์ที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันนี้เป็นการปฐมนิเทศ แนะนำคุณครูประจำวิชา, แนะนำคณาจารย์จากวิทยาลัยศิลปหัตกรรมนครศรีธรรมราช

กิจกรรม ครั้งที่ 1 วิดีโอ 1


กิจกรรม ครั้งที่ 1 วิดีโอ 2


กิจกรรมครั้งที่ 2 วันอังคาร ที่ 21 กรกฏาคม 28563

สัปดาห์ที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันนี้เป็นวันแรกที่มีการจัดการเรียนการสอนอย่างเต็มรูปแบบ มีคุณครูมา 5 ท่าน อีก 1 ท่านติดภารกิจกรรม

กิจกรรมดำเนินไปด้วยคุณภาพ นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมอย่างจริงจังทุกหลักสูตร